7 προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες από 25-03-2015 έως 28-03-2015 του Δήμου Σπάρτης . Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο θέσεις ΔΕ-Οδηγών, δύο θέσεις ΔΕ- Χειριστών Μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα-φορτωτή μέχρι 101 HP) και τρεις θέσεις ΥΕ-εργατών. Όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια δύο μηνών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τα.Α’/2007).
 4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 5. Βασικό τίτλο σπουδών (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΔΕ)
 6. Άδεια μηχανοδηγού- χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδειες οδήγησης αυτοκινήτου όπως προβλέπονται από την ανακοίνωση για κάθε θέση.
 7. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή /και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
 8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
 9. Ο γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου (όχι παλαιότερο των δύο μηνών), δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένη από αρμόδιο δικαστήριο ή δικαστική απόφαση για περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα κλπ , και υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
 11. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 , τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117 και 2731081866 εσωτ.116) μέσα σε προθεσμία έξι(6) ημερών , έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση