Υπ. Οικονομικών: Τροπολογία για τις μεταχρονολογημένες επιταγές και τις συναλλαγματικές

Με την τροπολογία του Υπ. Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55) και ν) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″ (Α’ 64)» τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. αναφορικά με την αναστολή λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων, στα εξής κατά βάση σημεία:

→ Ορίζονται επακριβώς τα είδη των αξιόγραφων για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω Π.Ν.Π.

→ Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών αξιόγραφων, σε έξι (6) από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, που ισχύει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

→ Παρέχεται, με υ.α., η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου

Με σκοπό να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) και να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους εκδότες, αποδέκτες ή κομιστές αξιόγραφων, προκειμένου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τα σχετικά αξιόγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο, κρίνεται απαραίτητο να οριστούν τα είδη των αξιόγραφων για τα οποία έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. α’ και να παραταθούν οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες.
Επιπλέον, στην εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνεται η δυνατότητα να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζόμενων στην περ. β’ της παρ. 1, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Περαιτέρω, για την ενιαία αντιμετώπιση του τρόπου της απευθείας πληρωμής των αξιογράφων από τους υπόχρεους στους δικαιούχους κρίνεται απαραίτητη σχετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης εντολής πληρωμής προς τα πιστωτικά ιδρύματα και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου, τεχνικού και διαδικαστικού ζητήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75)

Το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α’.»
2. Η περ. γ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζόμενων στην περ. β’, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό, ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!