Πυρκαγιές: Ποιες αποζημιώσεις δικαιούστε -Διαδικασία, προθεσμίες, δικαιολογητικά

Μεγάλη συζήτηση γίνεται πλέον (και) για τις χρηματικές αποζημιώσεις που δικαιούνται όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ειδική αναφορά έκανε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό διάγγελμά του.

Ποιοι όμως μπορούν να πάρουν χρήματα και πώς; Ποια η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες;

Για ό,τι έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο, μας ενημερώνει η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Δημήτρη Περπατάρη και Συνεργατών (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 110 ΑΘΗΝΑ – [email protected]).

Αναλυτικά:

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιστορικά μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή από πυρκαγιές στην χώρα μας και προς άμεση εξεύρεση κυριολεκτικά των προς το ζην εκατοντάδων οικογενειών που χάσανε ή υπέστησαν καταστροφές και ζημίες στην πρώτη κατοικία τους  (υπάρχουν και διατάξεις για την εξοχική κατοικία) θεωρούμε υποχρέωσή μας  ως Δικηγορική Εταιρεία ότι με βάση το ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( το οποίο προφανώς χρειάζεται άμεση και δραστική βελτίωση) ΚΑΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΟΝΤΑ προς ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΟΛΙΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ σύμφωνα με την Υ.Α 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ΄Β/16-5-2019:

Α. Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του. Με τυχόν προσαύξηση (600€) για πολύτεκνες οικογένειες ή για μέλη που είναι με εδικές ανάγκες (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1). Με την προσκόμιση τω εξής δικαιολογητικών:

 • Αίτηση του δικαιούχου.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
 • Για την απόδειξη της πολυτεκνίας προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 • Για την απόδειξη των ατόμων με Αναπηρία να λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από το ΟΠΕΚΑ.

Β. Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 2).

 • Αίτηση
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
 • Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από Υ.Δ. όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα το παρέχουν οι υπόλοιποι.

Υπολογισμός επιδόματος επισκευής και αντικατάσταση οικοσκευής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού καθορίζεται από την Επιτροπή με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Βαθμός ζημιών :

 • Κατηγορία Α:Μικρών ζημιών που μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν άμεσα.
 • Κατηγορία Β: Μέτριών ζημιών όπου οι ζημιές είναι σχετικά μεγάλες και απαιτούν αυξημένες δαπάνες και χρόνο αποκατάστασης.
 • Κατηγορία Γ: Μεγάλων Ζημιών όπου υπάρχει κατάρρευση κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάσταση τους κρίνεται σχεδόν ασύμφορη.
 • Οι εκτιμήσεις των ζημιών στα κτίρια που καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης, δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικού χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κτλ).
 • Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμό κλπ) Η Επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κλπ).
 • Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

Γ. Οικονομική ενίσχυση 4500 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 3).

 • Αίτηση του υποψηφίου.
 • Γνωμάτευση- βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου ΕΣΥ.
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ για το είδος πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκεια της.

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών της κύριας κατοικίας όπως αυτή δηλώνεται στο Ε1 και αντίστοιχα στο Ε9. Συμπληρωματικά βάσει της παρ 2β του άρθρου 2 του ν.δ./τος 57/1973, η χορήγηση των ανωτέρων επιδομάτων χορηγείται με την αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης ανάγκης με ιδίους πόρους, η οποία τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της ζημιάς όσο και τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας και εν γένει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης (υπ αριθμ:66511/25-09-2020 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων).

Ειδικότερα, το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες, μόνο όταν το κτίριο το οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονής τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών (διαμονή, ρουχισμός, διατροφή).

Όσον αφορά τις εξοχικές κατοικίες και τα υπόλοιπα κτίσματα – εκτός της Κύριας Κατοικίας- δίνεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος από τη Δ.Α.Ε.Φ-Κ.Κ.Ε  (www.GOV.GR) η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση (ΦΕΚ 161/Α’/22-08-2020).

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 271, ν.4555/19.07.2018, έχει τέλος  προβλεφθεί  ότι οι ως άνω οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ, PROTEINOMENA


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]