πρόγραμμα-τεχνικής-βοήθειας-μεταβατ-726397
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 23.01.2020 | 13:24

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας μεταβατικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης-Οι δικαιούχοι (ΦΕΚ)

Έπειτα από απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η οποία δημοσιεύθηκε σε  ΦΕΚ,  εγκρίνεται Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (εφεξής: «το Πρόγραμμα»), με συνολικό προϋπολογισμό επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ, όπως κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 3 κατωτέρω, με περίοδο εφαρμογής που ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν α) στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του, β) στην υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 110 ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και γ) στην πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του άρθρου 129, του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της παρούσας απόφασης είναι:

2.1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), για τις ενέργειες που αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2.2. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ), για τις ενέργειες που αφορούν στις προτεραιότητες των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2.3. Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, ως φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167), για τις ενέργειες που αφορούν στην περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών-δαπανών στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης αυτής καθορίζονται στο άρθρο 4.