Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης: Ποιες αλλαγές φέρνει στους ΟΤΑ για ΠΔΕ, συμβάσεις μίσθωσης έργου

  • Απο stergios
  • 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 13:41
  • Comments Off

Σε διαβούλευση βρίσκεται από χθες 19 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αντικείμενό του είναι η θέσπιση κανόνων στην κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Πρόκειται για νομοσχέδιο που εισάγει αλλαγές και στους ΟΤΑ. Ειδικότερα με το άρθρο 8, παρ.4, ορίζεται ότι «ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ (Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ), καθώς και των ΤΠΑ (Τομεακά Προγράμματα), αναφορικά με τον προγραμματισμό δράσεων τοπικής σημασίας».

Ακόμη, με το άρθρο 23, παρ.2, ως «Μεταβατική Περίοδος» ορίζεται ότι «Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού».

Περαιτέρω, από τις διατάξεις το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν εκείνες του αρ.20 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ».

– Ξεχωρίζει η παρ.2, που ορίζει ότι «οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΠΑ» εξαιρούνται από το αρ.6 του ν.2527/1997 (δηλαδή από το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία, προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής προσωπικού, έλεγχο ΑΣΕΠ κλπ για τις συμβάσεις έργου).

– Επιπλέον, με την παρ.4 του ίδιου άρθρου εξαιρούνται από την ΠΥΣ 33/2006ως ισχύει, «οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΠΑ, οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση έργων των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας».

– Η παρ.5 ορίζει ότι «Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες έργων του ΕΠΑ με οποιαδήποτε σχέση, όπως σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ωριαίας απασχόλησης, πραγματοποιείται με τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκλησηεκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προγράμματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερομένων.»

– Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρ.8 που αφαιρεί αρμοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με αυτήν, « για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το αρ.2παρ.2περ.γ’ υποπερ.δδ’ του ν.4013/2011 ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της ΕΑΑΔΗΣΥ»

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΠΟΡΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΑ, ΠΔΕ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!