Categories: Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τελευταία προειδοποίηση για την ένταξη των χρεών της πανδημίας σε δόσεις

Τελεσίγραφο στέλνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με απόφαση του προς τους οφειλέτες της πανδημίας. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, 830.000 οφειλέτες υποχρεούνται να εντάξουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων.

Εφόσον τα χρέη παραμείνουν σε εκκρεμότητα, από την 1η Μαρτίου ξεκινούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς σε βάρος των οφειλετών.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει με την εγκύκλιο (Ε 2017/2022), πως στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα στο χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
 • νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID
 • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
 • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
 • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
 • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
 • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
 • Επίσης υπάγονται οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

Ακόμη εντάσσονται και οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες και νομικά πρόσωπα /οντοτήτων πληγέντες λόγω COVID, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.07.2021, με οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την 5.11.2021 σε καθεστώς της πάγιας ρύθμισης υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 5.11.2021.

Δύο επιλογές

Οι επιλογές που έχουν οι οφειλέτες είναι δύο. Η πρώτη προβλέπει την εξόφληση των χρεών σε έως 36 δόσεις χωρίς επιτόκιο και η δεύτερη τη ρύθμιση καταβολής σε 37-72 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων.

Τι μένει εκτός ρύθμισης

Στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων δεν δύνανται να υπαχθούν:

 • ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
 • οφειλές οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
 • δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Συνυπόχρεοι

Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

 • ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου).
 • τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.
 • οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
 • οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής
 • ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των δηλωθέντων στοιχείων.

Παραμένει η απειλή των κατασχέσεων

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας,
 • Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
 • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τη νέα ρύθμιση.
 • Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα:

 • να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
 • να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
 • να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

 • δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή
 • καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι της ρύθμισης, αυτή χάνεται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Comments are closed.


Recent Posts

Έκλεψε στην Καστοριά τον συνέλαβαν στην Ημαθία

Στην Ημαθία συνέλαβαν αστυνομικοί από την Καστοριά έναν 38χρονο Έλληνα, για κλοπή που τελέστηκε σε βάρος 86χρονης, σε περιοχή της…

4 λεπτά ago

ΑΑΔΕ – ΕΑΔ: Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής…

13 λεπτά ago

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας ανήλικης μαθήτριας έγινε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με…

15 λεπτά ago

Μπέος: «Δεν δίνω το Πανθεσσαλικό»

Ο δήμαρχος Βόλου και “ισχυρός άνδρας” του ΝΠΣ Βόλος, Αχιλλέας Μπέος, τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει στην ΕΠΟ να ορίσει…

19 λεπτά ago

ΚΚΕ: Να καλυφθεί άμεσα η θέση οδοντιάτρου στο Κέντρο Υγείας Νίκαιας

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανωλάκου Διαμάντω, Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος και Παφίλης Θανάσης, κατέθεσαν αναφορά την Επιστολή του…

20 λεπτά ago

KKΕ: Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη

Την εγκληματική ευρωενωσιακή πολιτική «απελευθέρωσης» των σιδηροδρόμων και των μεταφορών, που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη και σε εκατοντάδες άλλα…

26 λεπτά ago