ΕΣ: Βγάζει από το συρτάρι «καραμπινάτες» παραβάσεις OTA-Ποιες αποφάσεις «έκοψε» (παραδείγματα)

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατυπώνει την Γενική Έκθεσή της (δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες σε ΦΕΚ), στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα των εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2014 και τις σχετικές παρατηρήσεις.

Σημειώνει τις παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς και κατά την εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή άλλων σχετικών με την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων.

Το πρώτο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το οικονομικό έτος 2014. Το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές παρατηρήσεις για τις παραβάσεις και τις ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Το τρίτο μέρος περιέχει ειδικές παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν α) στις δαπάνες της Βουλής των Ελλήνων, κάθε Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., χωριστά. Στο τέταρτο μέρος περιέχονται οι υποδείξεις για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις και ελλείψεις.

Στις 428 σελίδες υπάρχουν σειρά από «παρατυπίες», αποκλίσεις του νόμου, αποφάσεις που «κόπηκαν» στο παρά… 5’ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, ζητήματα για απευθείας αναθέσεις κ.α.

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια σημεία της έκθεσης -παραδείγματα:

-Με την 1/2014 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Βοιωτίας απέβη αρνητικός ο έλεγχος σχεδίων σύμβασης με αντικείμενο την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και των ν.π.δ.δ. αυτού, για το έτος 2014, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254.410,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την αιτιολογία ότι: Δεν είχαν προσκομιστεί προσφορές, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

-Με την 3/2014 πράξη της Επιτρόπου στο Δήμο Ηλιούπολης απέβη εν μέρει αρνητικός ο έλεγχος των σχεδίων συμβάσεων για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2014», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 546.175,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με την αιτιολογία η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν ήταν νόμιμη, κατά το μέρος που αφορούσε στην κατακύρωση ειδών της ομάδας «ανταλλακτικών», καθώς από το περιεχόμενο των συμβάσεων προέκυπτε ότι επρόκειτο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και όχι υπηρεσιών.

-Με την 20/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη αθεώρητο το 109/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.495,91 του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσε καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής καθώς και σάκων απορριμμάτων, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. – Υ.Α. 11389/8.3.1993, Φ.Ε.Κ. Β΄ 185), η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της δεύτερης συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας κατά της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Το ανωτέρω Χ.Ε. πληρώθηκε με διαταγή πληρωμής.

-Με την 20/2014 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καστοριάς επεστράφη αθεώρητο το 173/2014 Χ.Ε. ποσού ευρώ 1.172,41 του Δ. Άργους Ορεστικού, που αφορούσε στην πρώτη πληρωμή σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης ποσού ευρώ 50.000 €, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση του άρθρου 25 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. – Υ.Α. 11389/8.3.1993, Φ.Ε.Κ. Β΄ 185), μη νόμιμα η εκκαθαριζόμενη δαπάνη αφορούσε τον μήνα Ιούλιο 2014, ενώ η οικεία σύμβαση υπογράφηκε στις 24.9.2014. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

-Με την 06/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.Κέρκυρας, επεστράφη αθεώρητο το 1061/2014 Χ.Ε., ποσού 46.640 ευρώ, του Δ. Κέρκυρας, που αφορούσε στην επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, σε ανώνυμη εταιρεία ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 10-318/20.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέρκυρας, με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. ήταν ανύπαρκτη, καθόσον όπως προέκυψε από των έλεγχο των πρακτικών της 10ης Συνεδρίασης του έτους 2012 του Δ.Σ. του Δήμου Κέρκυρας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52), το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης αν και αποτελούσε το 16ο εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγον θέμα της εν λόγω συνεδρίασης, ουδέποτε συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτή, καθόσον η ανωτέρω συνεδρίαση έληξε χωρίς να συζητηθούν τα εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντα θέματα 13, 14, 15 και 16. Συνεπώς, μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε η εν λόγω δαπάνη, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του β.δ. 17-5/15-6-1959 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), για την επιστροφή ποσού από Δήμο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

-Με την 53/2014 Πράξη της Επιτρόπου του Ε.Σ στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 271/2014 X.E., του Δ. Αχαρνών ποσού ευρώ 9.944,75, που αφορούσε σε δαπάνη για τη φιλοξενία επιστημονικού προσωπικού, το οποίο συμμετείχε σε Διαπανεπιστημιακό Εργαστήριο. Το ως άνω ΧΕ επεστράφη με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, δεν ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο και υπερβαίνει τα εύλογα όρια κατά την αρχή της οικονομικότητας. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.

-Με την 9/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στον Νομό Θεσσαλονίκης απέβη αρνητικός ο έλεγχος του σχεδίου σύμβασης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου τέως Επαρχίας Φυλλίδας της Π.Ε. Σερρών 2012» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με την αιτιολογία ότι από τις επτά συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι έξι, η μία απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για υπό εκτέλεση έργο, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β. της διακήρυξης, ενώ κατά παράβαση του άρθρου αυτού της διακήρυξης αλλά και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης αν και δεν προσκόμισε το ίδιο δικαιολογητικό έγινε δεκτός στον διαγωνισμό.

Δείτε περισσότερα στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΤΑ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΦΕΚ, ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, 2014, ΚΟΠΗΚΑΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!