ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς ΟΤΑ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων (εγκύκλιος) - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
1
Ιούλιος
Back
ΥΠΕΣ

ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς ΟΤΑ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων (εγκύκλιος)

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ, παρέχει με νέα εγκύκλιο του το ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής στους αιτιολογικούς πίνακες 3 και 4 της Ενότητας Β «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους» των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η διακριτή αποτύπωση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Παραστατικά μη νόμιμων δαπανών προς αντιλογισμό. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα παραστατικά τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και δεν είναι δυνατή η πληρωμή τους. Αυτά τα παραστατικά απορρίπτονται άμεσα από το μητρώο δεσμεύσεων με αντιλογισμό, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις του φορέα για την τελική έκβαση (ενδεχόμενης) δικαστικής διεκδίκησης των σχετικών απαιτήσεων από τους εκδότες των παραστατικών. Το συνολικό ποσό των παραστατικών που εκκρεμούν προς αντιλογισμό στο τέλος του μήνα αναφοράς και που συμπεριλαμβάνονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του φορέα θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Λοιποί νομοθετικοί λόγοι» αναγράφοντας στις
«Παρατηρήσεις» την ένδειξη ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ.

2. Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα δικαιούχου. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας αλλά δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής από το δικαιούχο (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο κτλ) ή λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης του δικαιούχου (πχ κληρονόμοι δικαιούχων). Το συνολικό ποσό των παραστατικών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα με υπαιτιότητα δικαιούχου θα ταξινομούνται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δικαιούχο» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο λόγος «Έλλειψη-καθυστερήσεις δικαιολογητικών» για την περίπτωση των εκκαθαρισμένων δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου. Η χρήση αυτού του λόγου θα πραγματοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις όπου α) καθυστερεί η εκκαθάριση της δαπάνης λόγω έλλειψης δικαιολογητικών (πχ έγγραφα διαγωνιστικής διαδικασίας, έγγραφα συμβάσεων κτλ) και β) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των του άρθρου 69ζ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά ενταγμένων δαπανών σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Προγραμματικές συμβάσεις κτλ), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας αλλά δεν έχεικαταστεί δυνατή η πληρωμή τους διότι εκκρεμεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης από τον Φορέα Χρηματοδότησης του προγράμματος. Το συνολικό ποσό αυτών των παραστατικών θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Λοιποί
οικονομικοί λόγοι» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Στοιχεία προγράμματος χρηματοδότησης).

4. Εξοφλημένα παραστατικά για τα οποία εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά δαπανών τα οποία είχαν εξοφληθεί στην περίοδο αναφοράς αλλά εκκρεμεί η εγγραφή της πληρωμής στο μητρώο δεσμεύσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

i. πληρωμή δαπανών μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
ii. εγγραφή τακτοποίησης της πληρωμής της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό του οδικού δικτύου προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (συμψηφισμός με εισπραχθέντα τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος),
iii. κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ από τον δικαιούχο. Μέχρι την ολοκλήρωση της τακτοποίησης, το συνολικό ποσό των εν λόγω παραστατικών θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Λοιποί οικονομικοί λόγοι» αναγράφοντας στις Παρατηρήσεις την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (Παράθεση περίπτωσης).

Σε κάθε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι τα προαναφερθέντα λογιστικά γεγονότα θα πρέπει να τακτοποιούνται άμεσα από την οικονομική υπηρεσία του κάθε φορέα, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δαπάνες που είτε έχουν εξοφληθεί είτε δεν μπορούν να πληρωθούν διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Σας παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω, αρχής γενομένης από τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Αυγούστου, οι οποίες πρέπει
να έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του Γενικού  Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!