ΥΠΕΣ – Κινητικότητα: Καταργούνται δεκάδες εξαιρέσεις (νομοσχέδιο)

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με τίτλο: «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Με το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια για την ρύθμιση του lobbying, με την προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης.

Παράλληλα με το άρθρο 20 καταργούνται διατάξεις διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, οι οποίες συνιστούν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016) και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και τον σκοπό του νομοθέτη του ν. 4440/2016 μη συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα προβλέπεται ειδική μεταβατική διάταξη με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή του ΕΣΚ.

Ακολουθεί το Άρθρο 20 με τον τίτλο: Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), αναφορικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

β. η παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

γ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με το ν.π.ι.δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”,
δ. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

ε. οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), αναφορικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης,

στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ζ. οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 104Α, οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 217, η παρ. 9 του άρθρου 218 και η παρ. 3 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αναφορικά με τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ,

η. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), αναφορικά με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 13

θ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

ι. η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), αναφορικά με το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ,

ια. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), αναφορικά με τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

ιβ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αναφορικά με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,

ιγ. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,

ιδ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ιε. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,

ιστ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), αναφορικά με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,

ιζ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), αναφορικά με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων,

ιη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αναφορικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,

ιθ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), αναφορικά με τη Δημόσια Αρχή Λιμένων,

κ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), αναφορικά με τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.,
κα. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας,

κβ. το τρίτο εδάφιο της περ. β της παρ. 5 και το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αναφορικά με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων,

κγ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, καθώς και η περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αναφορικά με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών,

κδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 Α του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), αναφορικά με το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής,
κε. η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), αναφορικά με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
κστ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς,
κζ. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), αναφορικά με το Σ.ΕΠ.Ε,
κη. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α’ 42), αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο,
κθ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αναφορικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών,
λ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
14
λα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, καθώς καιτο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου
60 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αναφορικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλην της
Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του άρθρου 50 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), και το Ελληνικό
Κέντρο Διαστήματος,
λβ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), αναφορικά με την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
λγ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), αναφορικά με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας,
λδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), αναφορικά με το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων,
λε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αναφορικά με την Τεχνική Υπηρεσία του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και το άρθρο 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),
αναφορικά με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
λστ. η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
λζ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), αναφορικά με την Υπηρεσία Συντονισμού
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,
λη. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, και
λθ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), αναφορικά με τον Οργανισμό Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
2. Από το τρίτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), αναφορικά με
το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου υπουργείου» και το τρίτο
εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.».
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με το ν.π.ι.δ.
“ΕΠΑΝΟΔΟΣ”, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι
υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), αναφορικά με την Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται είτε με αποσπάσεις πολιτικού
προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α 224), είτε με αποσπάσεις ένστολου
προσωπικού.».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αναφορικά με την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων».
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγράφονται οι περ. γ’, η’,ιβ’, ιε’, ιζ’, ιη’, κ’, κγ’, κστ’
και κζ’, αναφορικά με το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τη Γενική Γραμματεία
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το
Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης
15
Κληρονομιάς, την Αττικό Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), το Ελληνικό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου
Πολιτισμού (ήδη Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε..
7. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αναφορικά
με τη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε., διαγράφονται οι λέξεις «και οι
αποσπάσεις».
8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αναφορικά με την Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της
Αρχής, κατ` εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν»,» και «χωρίς
να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα
προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού,» καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η
παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται
με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που
διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.».
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του
εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.» .
10. α) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που
διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-10 ολοκληρώνονται βάσει των
διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της
ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της
σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν
οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με
απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος,
δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή
οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με
16
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της
πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε
περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό
Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του
υπαλλήλου. Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, όλο
το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας,
κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι
υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους
εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως
άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Οι
μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Στους
μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική
διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική
θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, εφαρμόζεται η περ. γ’. Στους κατά τα ως
άνω μετατασσομένους εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4440/2016.
γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-
9 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν
σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με τη λήξη της απόσπασης. Σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει με τη συμπλήρωση
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, PROTEINOMENA


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]