ΥΠΕΣ: Κατανέμει 186.144 ευρώ στους δήμους για την ενοικίαση των ΚΕΠ

Το ΥΠΕΣ κατανέμει από τον λογαριασµό του που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», συνολικό ποσό 186.144,60€, το οποίο αποδίδεται σε ∆ήµους της Χώρας, αποκλειστικά και
µόνο προς κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών έως και το α΄ τρίµηνο του 2018.

Δείτε την απόφαση εδώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΥΠΕΣ