υπεσ-διευκρινίσεις-για-τις-αντιστοι-1052822
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 15.02.2023 | 20:09

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τις «αντιστοιχίες» στο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο -Απάντηση στην ΠΟΕ-ΟΤΑ

To ΥΠΕΣ απάντησε σε ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 85/2022 (ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ)».

Ειδικότερα, το ΥΠΕΣ διευκρινίζει:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), όπως ισχύει, δημοσιεύτηκε το π.δ. 85/2022 (Α’ 232/17.12.2022) με τίτλο «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» το οποίο αναθεωρεί το καταργούμενο Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001). Βασικός στόχος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι η εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση, καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού Προσοντολογίου και Κλαδολογίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του π.δ. 85/2022 ορίζεται ότι «1. Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των υφισταμένων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ του παρόντος, με τους οριζόμενους στο παρόν νέους κλάδους και ειδικότητες, …..». Σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου οφείλουν να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, ήτοι έως την 17η.02.2023. Επίσης, όπως αναφέρεται και στην προαναφερόμενη εγκύκλιο, η κατάταξη του προσωπικού σε κλάδο και ειδικότητα διενεργείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου και στη συνέχεια, εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας, η οποία δεν προβλέπεται ως αποκλειστική, οι Δ/νσεις Διοικητικού –Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να προβούν στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων (ΕΠΘ) του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) των υπηρεσιών τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ούτε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, σχετικά με το ερώτημά σας για την αντιστοίχιση του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, σας ενημερώνουμε ότι ο κλάδος αυτός πρέπει να αντιστοιχιστεί με τον νέο κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό που κατέχει το συγκεκριμένο κλάδο έχει ως αντικείμενο εργασίας την καθαριότητα εξωτερικών χώρων (σχετ. σελ. 7792-3 του π.δ.85/2022). Αντιστοίχιση στη νέα ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων πραγματοποιείται μόνο εφόσον στον οικείο Ο.Ε.Υ. υπάρχει διακριτός κλάδος ή ειδικότητα με την ίδια ή παρεμφερή ονομασία (π.χ. «ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου»). Αν δεν υπάρχει, τότε οι θέσεις εργατών καθαριότητας ή προσωπικού καθαριότητας (γενικά) αντιστοιχίζονται στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και οι υπάλληλοι εξακολουθούν να ασκούν το σύνολο των καθηκόντων τους (π.χ. οδοκαθαρισμούς, συνοδείες απορριμματοφόρων, αποκομιδές ογκωδών αντικειμένων κ.ο.κ.) όπως και πριν από την προαναφερόμενη αντιστοίχιση.