ΥΠΔΑ: Προσλήψεις συμβασιούχων καθαριότητας και φύλαξης στο Δημόσιο (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο, εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10 Ν. 4506/2017 (A’ 191) και την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων Αρχών.

Ειδικότερα,

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας έως δεκαοκτώ μηνών στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης – Άρθρο όγδοο

Στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017 (A’ 191), η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) µηνών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280).

Για την πρόσληψη του προσωπικού σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω άρθρου, εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντοµη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων.

Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.

Περίληψή της, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης Υπουργείων, εποπτευομένων αυτών φορέων καθώς και ανεξάρτητων Αρχών δεν καταργεί τη δυνατότητα των οικείων φορέων να προσλαμβάνουν προσωπικό κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Περαιτέρω, ειδικά για τις προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως δεκαοκτώ μήνες σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017 (A’ 191) προβλέπεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες εξειδικευµένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης.

Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων, για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας καθώς και του επείγοντος του ζητήματος, τα ενδιαφερόμενα να εκδώσουν προκήρυξη σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη Υπουργεία θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, από την έκδοση της παρούσας να έρθουν σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έτσι ώστε το περιεχόμενο των σχετικών ή της σχετικής κανονιστικής πράξης να είναι συμβατό με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις προσλήψεις και να καλύπτει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ρητά ότι «οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.»

Επιπλέον, προβλέπεται ότι «οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αµέσως µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άµεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.»

Σχετικά με το εξαιρετικό μέτρο του άρθρου ενάτου του Ν. 4506/2017 (A’ 191): απασχόληση του προσωπικού που υπηρετούσε στους οικείους φορείς κατά τις 30.6.2017
Σύμφωνα με το άρθρο ένατο του Ν. 4506/2017 (A’ 191) οι ανωτέρω φορείς μπορούν να απασχολούν το προσωπικό που υπηρετούσε στους τοµείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά τις 30.6.2017 για χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2018. Για την απασχόληση του προσωπικού αυτού, η οποία σε κάθε περίπτωση γίνεται κατά διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων οργάνων και μόνον υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, απαιτείται:

Α) Η έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ογδόου ή µε άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις επισημαίνεται ότι η νομιμότητα της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού για το διάστημα από τη λήξη της σύμβασης τους μέχρι την έκδοση της προκήρυξης τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Β) Ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης στην οποία εξειδικεύονται οι εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δηµόσιας υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, για τους οποίους είναι αναγκαία η απασχόληση του προσωπικού αυτού.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διάταξη, ως εξαιρετικό μέτρο κάλυψης αναγκών καθαριότητας και φύλαξης μέχρι την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων, δεν διακρίνει όσον αφορά το είδος της απασχόλησης του προσωπικού που παρείχε υπηρεσίες στους τομείς καθαριότητας και φύλαξης των φορέων του άρθρου ογδόου του Ν. 4506/2017 (A’ 191) κατά την 30.6.2017, και μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο στο προσωπικό που απασχολείτο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όσο και με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω αιτιολογημένη απόφαση θα καταρτισθούν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου κατ’ αντιστοιχία του είδους και των όρων της απασχόλησης του προσωπικού που υπηρετούσε κατά την 30.6.2017 στους οικείους φορείς, η δε συνδρομή των εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος πρέπει να συντρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού μέχρι τη λήξη του εξαιρετικού αυτού μέτρου. Οι συμβάσεις μπορούν να συναφθούν με διάρκεια όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2018, ενώ θα πρέπει να προβλέπεται σχετικός όρος ότι σε περίπτωση έκδοσης των οικείων προσωρινών πινάκων, παύει η εξακολούθηση της απασχόλησης δεδομένου του εξαιρετικού χαρακτήρα της κατά τους όρους της ως άνω αναφερόμενης διάταξης νόμου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι: «Η απασχόληση προσωπικού, …, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές».

Αναφορικά με τους όρους αποζημίωσης του προσωπικού που απασχολήθηκε μετά την 30.6.2017 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δέκατο του Ν. 4506/2017 (A’ 191) Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο του Ν. 4506/17 προβλέπεται ότι:
«1. Φορείς που για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στους οικείους χώρους εργασίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, απασχόλησαν, κατά το διάστηµα από 30.6.2017 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης προκειμένου να καλύψουν επείγουσες ανάγκες, καταβάλλουν στους απασχοληθέντες αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης µε βάση το ωρομίσθιο που προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) για την αµοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.

2. Για τον αριθµό των ωρών απασχόλησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης.

3. Σε περίπτωση που το προσωπικό της παραγράφου 1 απασχολήθηκε µε σύµβαση µίσθωσης έργου, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 4354/2015 για την αµοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, κατά τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους.

4. Οι κυρώσεις των άρθρων 7 του π.δ. 164/2004 και 21 παρ. 5 του ν. 2190/1994 δεν είναι εφαρµοστέες για τα αρµόδια όργανα και τους προϊστάµενους των υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1, ως προς την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί µετά τις 30.6.2017 για την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν αναζητούνται και συµψηφίζονται µε τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΦΥΛΑΞΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!