Τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
Back

Τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Εγκύκλιο σχετική με την τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των Υπουργείων πρέπει να εκκινήσουν άμεσα την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2018

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, αναφέρεται ότι:

Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιοι

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα εξής:
Με τις διατάξεις του αρ. 277 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007, όπως ισχύει) που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή ενδιάμεσων και αντίστοιχων προς αυτά επιπέδων. Ειδικότερα, οι νεώτερες ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ο διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται τα εξής:

α) Ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1α και 1β, της παρ. 2α,2γ και 3β του αρ. 84 του Υ.Κ., λαμβάνεται πλέον υπόψη και η θητεία σε θέση προϊσταμένου που έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

β) Ως προς τη μοριοδότηση του κριτηρίου της εργασιακής- διοικητικής εμπειρίας που προβλέπεται στις διατάξεις της περ. γγ΄ της παρ. 3β του αρ. 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, λαμβάνεται πλέον υπόψη και η θητεία σε θέση προϊσταμένου που έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.Εφαρμογή των διατάξεων:

1. Οι προαναφερόμενες διατάξεις ισχύουν για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι από τις 19.7.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4555/2018 και έναρξης ισχύος των διατάξεων του αρ. 277 αυτού, και εφεξής.

2. Μεταβατικά οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για όσες προκηρύξεις έχουν ήδη εκδοθεί προ της 19ης/7/2018, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, εν προκειμένω ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ, Σύγκλητος ή η Συνέλευση προκειμένου για τα Πανεπιστήμια και για τα ΤΕΙ αντίστοιχα.
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, αλλά και των αρμοδίων συλλογικών οργάνων επιλογής παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08, όπου τηρείται και επικαιροποιείται το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων των αρ. 84 και 85 του Υ.Κ.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα επί του Μητρώου αυτού και για οποιαδήποτε ερωτήματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια συλλογικά όργανα, θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΛΣΤΑΤ, αποδέκτη της παρούσας εγκύκλιου, η οποία παρακαλείται για τις δικές της τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Άμεσες ενέργειες:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού να προβούν άμεσα στην κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα αρμόδια συλλογικά όργανα επιλογής προϊσταμένων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρακαλείται για την κοινοποίηση αυτής σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, προκειμένου να λάβουν γνώση τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης των Υπουργείων έχουν ήδη λήξει, παρακαλούνται:

α) οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού για τις άμεσες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8δ του αρ. 86 του Υ.Κ., όπως ισχύει,

β) τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των Υπουργείων να εκκινήσουν άμεσα την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της διαδικασίας και επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να προβούν στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του αρ. 159 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Τα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι αρμόδια ακολούθως για την επιλογή των προϊσταμένων Τμημάτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 85 του Υ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!