Συστάθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 40597 – 22/04/2020 απόφασης σύστασης και συγκρότησης επιτροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύνθεση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Ορίζονται ως μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής οι κάτωθι:

1. Γεώργιος Δελλής του Ιωάννη, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής.
2. Αλέξανδρος Ροϊλός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Χρυσούλα Τσιαβού, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Δημήτριος Πυργάκης του Θεοδώρου, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ως τακτικό μέλος.
4. Γεώργιος Τράντας του Νικολάου, Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου ΑΣΕΙ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΔΗΣΥ, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Μίνα
Καλογρίδου του Σπυρίδωνα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ.
5. Ορέστης Καβαλάκης του Πλάτωνα, Δικηγόρος Αθηνών και Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως τακτικό μέλος.
6. Νικόλαος Σαββίδης του Σπυρίδωνος, Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα Κουρή του Δημητρίου, Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
7. Γεώργιος Κροκίδας του Στεφάνου, Δικηγόρος Αθηνών, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη-Παναγιώτη
Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
8. Πέτρος Τάσσης του Ευαγγέλου, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κυριάκο Λυράκο του Νικολάου, Υπάλληλο
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
9. Βασιλική Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, με αναπληρωματικό μέλος
την Σταυρούλα Αγγελίδη του Θεοφάνη, Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.
10. Γεώργιος-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου του Αναστασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ισμήνη-Πολυξένη Κωστίκα του Παναγιώτη, Π.Ε. Μηχανικών, Υπάλληλο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
11. Παναγιώτης Πετρόπουλος του Παντελή, Δικηγόρος Πειραιώς ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δάφνη – Ελένη Νικολάου του Χρυσοστόμου, Δικηγόρο Αθηνών και Σύμβουλο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
12. Σωτήριος Μπρέγιαννος του Νικολάου, Δικηγόρος Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου, Σύμβουλο του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
13. Λεωνίδας Σιδηρόπουλος του Ιωάννη, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Λαμπροπούλου του Θεοδώρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. Νικόλαος Σεκέρογλου του Προδρόμου, Μέλος του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια την Αθηνά Παυλάκου του Παύλου, Δικηγόρο Αθηνών και Σύμβουλο Νομικής Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
15. Ανδρέας Σώκος του Κωνσταντίνου, Δικαστικός Λειτουργός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εισηγητής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κώστα Κονόμη του
Δημητρίου, Δικαστικό Λειτουργό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δόκιμο Εισηγητή.
16. Παναγιώτα Παρασκευοπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών και Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αναπληρώτρια την Ελένη Μπαρογιάννη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Αθηνών και Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα».
β. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα Γραμματέως
Καθήκοντα Γραμματέων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής θα εκτελούν η Δήμητρα Ατζάμπου του Νικολάου, υπάλληλος του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αναπληρώτριες την Ελένη Κοντοπίδη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Σταματίνα Τσαγκούρου του Χαραλάμπους, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».
γ. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως την 24.07.2020».
2. Η προβλεπόμενη παράταση της προθεσμίας της παρ. γ του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει αναδρομικά από την 30.06.2020.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 40597/2020 απόφαση (Β’ 1686).

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΦΕΚ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!