Πολυνομοσχέδιο: Τροπολογία για 400.000 ανέργους στους ΟΤΑ

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για τους δήμους και τις περιφέρειες, το οποίο έγινε η αφορμή για την προσπάθεια εκπαραθύρωσης του προέδρου  του ΟΑΕΔ Η. Κικίλια από τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, φέρνει στη Βουλή με τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για πρόγραμμα που, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς αφορά 400.000 οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο,  με καθαρές 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Να σημειωθεί ωστόσο ότι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα παραμένουν απλήρωτοι εδώ και αρκετούς μήνες.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών δήλωναν ότι ναι μεν υπάρχει πρόθεση να ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο αλλά δεν περιέχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κάτι που το καθιστά απαγορευτικό.  Ωστόσο κύκλοι του ΠΑΣΟΚ απαντούσαν ότι από τα τρία σκέλη της πρότασης τα δύο δεν απαιτούν έκθεση, καθώς πρόκειται για κοινωφελή εργασία και μεταφορά πόρων από τα κοινοτικά ταμεία, ενώ παραδέχονταν ότι αν θα χρειαζόταν έκθεση αυτή θα αφορούσε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανέργων.

Το κείμενο της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που αφορά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  είναι το εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το πρώτο άρθρο προβλέπεται η προσωρινή ολιγόμηνη πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας σε εκτέλεση Ειδικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την ενίσχυση ανέργων, ιδιαίτερα από μειονεκτούσες ομάδες όπως οι οικογένειες χωρίς εργαζόμενους και οι νέοι. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εξασφάλιση, μέσω του προγράμματος αυτού, ενός κατώτατου εισοδήματος οικονομικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους ανέργους και τις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται από την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και ταυτόχρονα η εργασιακή ενεργοποίησή τους με σκοπό την προσφορά κοινωφελών εργασιών μικρής κλίμακας στις τοπικές κοινωνίες.

Η  διαδικασία που προβλέπεται για την κατάρτιση του σχετικού πίνακα κατάταξης των ανέργων στηρίζεται σε αντικειμενική μοριοδότηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων με στόχο να προταχθούν με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών οι ομάδες των ανέργων που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Προβλέπεται επίσης η άσκηση εποπτείας επί των προσλήψεων αυτών από το ΑΣΕΠ, γεγονός που διασφαλίζει με απόλυτο τρόπο την αντικειμενικότητα, αμεροληψία και την διαφάνεια του προγράμματος.

Η αιτιολογική έκθεση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» προστίθενται άρθρα ως εξής:

 

Άρθρο …

 

1.Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών ,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,   Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται:

α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,

β) οι δικαιούχοι φορείς (Δήμοι και Περιφέρειες),

β) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν δυνατότητα επιλογής μέχρι και τριών  (3) φορέων,

δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και η μοριοδότηση αυτών, τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:

i)                    το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

ii)                   ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,

iii)                 η οικογενειακή κατάσταση,

iv)                 το οικογενειακό εισόδημα,

v)                  η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια.

ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,

στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των υποδειχθέντων ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης.

ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α234), με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α428), προστίθεται περίπτωση ιθ) ως εξής:

«ιθ) προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που προκηρύσσεται και επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ.».

3. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών προσλήψεων και ελέγχει τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου φορέα.

4. Οι ωφελούμενοι  απολύονται αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς διαπιστωτική πράξη.

5. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους- εργαζόμενους.

6. Οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι ασφαλίζονται στη μεικτή ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑ και οι αναλογούσες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

7. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι δικαιούχοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, των ωφελουμένων – εργαζομένων.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε επίσης

Υπόθεση Κικίλια: Δήμοι, «ρουσφέτια» 2,2 δισ & ανασχηματισμός

ΚΕΔΕ: «Αδειάζει» Βρούτση για τις «κομματικές» προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

Κάνει πραγματικότητα το … όραμα Παπανδρέου

Υπ. Εργασίας: Οι ΜΚΟ φταίνε που μένουν απλήρωτοι οι 5μηνίτες

Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ: Πορεία στο υπουργείο Εργασίας την Τρίτη

Περάστε στις… 12 του μηνός!
Συνδικάτο ΟΤΑ: Εκτός προγραμμάτων και δήμων οι ΜΚΟ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ 6000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]