Πώς θα πάρουν παλιά οφειλόμενα δικαιούχοι του ΟΑΕΔ (εγκύκλιος)

ΟΑΕΔ: Την Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.000 θέσεις (πρόσκληση)

Τον τρόπο με τον οποία θα πάρουν οφειλόμενα έως το 2015 δικαιούχοι του ΟΑΕΔ περιγράφει εγκύκλιος του Οργανισμού που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο:

Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

β) Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.

γ) Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο , καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015 .

δ) Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 140-141, και 143 του ν.4270/2014 (Α’143).

Η διαδικασία

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση1 στο ΚΠΑ2 που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β)2 περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2)3  περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

  1. Πλέον των ανωτέρω το ΚΠΑ2 ελέγχει:

α) αν τα απαιτητά ποσά έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στα άρθρα 140-141 και 143 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι, για τους δικαιούχους που δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, τα απαιτητά ποσά μέχρι 30-06-2014 έχουν παραγραφεί ενώ η υποβολή της αίτησης με την παρούσα ρύθμιση διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 31-12-15 ήτοι Β΄εξάμηνο του 2014 και Α’ και Β΄εξάμηνο του 2015.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων δικαιούχων, για τις δικές τους ενέργειες.

β) ότι τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από το ΚΠΑ2 είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.1836/1989 (A’79) καθώς και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

  1. Μετά τον έλεγχο, το ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης (επισυνάπτεται).
  2. Στη συνέχεια σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31.12.2015, το ΚΠΑ2 αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία:

α. τους δικαιούχους – επιχειρήσεις

β. το ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων

γ. την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης

δ. το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης

ε. το ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

στ. το ποσό οφειλής προς παρακράτηση στον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ζ. την ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

η. την ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Τα ανωτέρω α, β, γ και δ στοιχεία συμπληρώνονται από το ΚΠΑ2 στο ηλεκτρονικό αρχείο, όπως στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 1, 2, 3 και 4.

Το ηλεκτρονικό αρχείο αφού αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

Συνεπώς, τα στοιχεία ε, στ, ζ και η συμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ και τον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 5, 6, 7 και 8.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΑΕΔ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΠΑΛΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!