Πώς θα επιλέγονται οι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων – Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης» (όπου περιλαμβάνεται και το Μητρώο ) αλλάζει και ο τρόπος στελέχωσης των θέσεων των Γενικών Γραμματέων, των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων της Κυβέρνησης, οι οποίες θα στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου Επιτελικών Στελχών της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοσχέδιο. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι Γενικοί Γραμματείς που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραμματειών.

Η επιλογή για τη στελέχωση των θέσεων που προβλέπονται από μέλη του Μητρώου θα πραγματοποιείται, κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από τον οικείο Υπουργό. Η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ) που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, θα συνεδριάζει, θα αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και θα υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα με τους πέντε (5) επικρατέστερους υποψηφίους. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει κατά δεσμία αρμοδιότητα μεταξύ των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφίων που προκρίνονται από το ΕΣΕ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την επιλογή των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφίων, το ΕΣΕ λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το ΕΣΕ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 2 .

Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

Παύση

Παύση από τα καθήκοντα των διορισθέντων στις θέσεις του άρθρου 6 πριν τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού αποκλειστικά για λόγους πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων του άρθρου 6 λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης από τα καθήκοντα, η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 2. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Ενστάσεις κατά των πινάκων επιλογής ενώπιον του ΑΣΕΠ χωρούν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους και εκδικάζονται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους:

1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν το βαθμό Α’, έχουν λάβει στην αξιολόγηση εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75 και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος,

β) Είναι απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),

γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,

δ) Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του/της αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η τήρηση του Μητρώου, η εγγραφή και διαγραφή μελών, η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών του, καθώς και η τυχόν αναζήτηση, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ υποχρεούται στην έκδοση ανά τρίμηνο συναφών πράξεων με επικαιροποιημένες καταστάσεις των μελών του Μητρώου. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2, υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το ΑΣΕΠ για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΕΣΕ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!