Πως να κάνετε μετάταξη από παραμεθόριο

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στην περίπτωση που ο διορισμός έχει γίνει με εντοπιότητα δίνει σήμερα η γνωστή δικηγορική εταιρείας «Τάσος Πετρόπουλος και Συνεργάτες», συνεργάτης της «αυτοδιοίκησης gr» σε εργασιακά θέματα υπαλλήλων ΟΤΑ και όχι μόνο. Το πλήρες κείμενο της σχετικής ερώτησης και της απάντησης είναι το εξής:  

Ερώτημα
α) Υπάλληλος Ν.Π.δ.δ. του Ο.Τ.Α. παραμεθόριας περιοχής με μοναδική θέση στον κλάδο του μπορεί να κάνει μετάταξη σε δ.Ο.Υ. της ίδιας περιοχής που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις; Απαιτείται έγκριση;
β) Υπάλληλος Ο.Τ.Α. που έχει διορισθεί με εντοπιότητα μπορεί να κάνει μετάταξη σε Υπουργείο και πότε;

Απάντηση
α) Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (εφεξής ΚΚδΚΥ) «κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται». Στην έννοια δε των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΚδΚΥ, και τα Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.
Επίσης, βάσει της από 17 Ιουνίου 2008 και με αριθμ. πρωτ. οικ.37798 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α., που υπηρετούν ήδη σε παραμεθόριες περιοχές, μπορούν να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 78 του ΚΚδΚΥ, εκτός αν δεσμεύονται κατά τον διορισμό τους να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για μια δεκαετία.
Προκύπτει, επομένως, ότι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. ή Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών μπορούν καταρχήν να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, εφόσον:
 δεν δεσμεύονται να παραμείνουν στην υπηρεσία όπου διορίστηκαν για μία δεκαετία, και
 Η μετάταξη είναι δυνατή σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΚδΚΥ. Η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού ωστόσο ρητά προβλέπει ότι «δεν επιτρέπεται μετάταξη αν πρόκειται για τον μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του».
Κατά συνέπεια, υπάλληλος Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου Ο.ΤΑ. που υπηρετεί ήδη σε παραμεθόρια περιοχή δεν μπορεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία (π.χ. δ.Ο.Υ.) παραμεθορίου όσο παραμένει ο μοναδικός υπάλληλος του κλάδου του. Τέτοια μετάταξη θα προσέκρουε στην ρητή απαγόρευση της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ΚΚδΚΥ.
Εφόσον αρθεί το κώλυμα της μοναδικότητας του κλάδου και δεν υφίσταται υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία διορισμού (ή η δεκαετία έχει συμπληρωθεί), η μετάταξη σε κενή θέση υπηρεσίας παραμεθόριας περιοχής διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου που υποβάλλεται οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται μάλιστα η γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.
Σημειωτέον ότι, ο μετατασσόμενος σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού παραμεθόριων περιοχών κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία τοποθέτησής του για μία τουλάχιστον δεκαετία, εκτός αν μετά την μετάταξη του αποκτήσει την πολυτεκνική ιδιότητα, οπότε ο χρόνος ελάχιστης υποχρεωτικής παραμονής στη θέση αυτή μειώνεται από δέκα (10) σε έξι (6) χρόνια.
β) Στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, που αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 1-6 του άρθρου 18 του ν.2190/1994), η εντοπιότητα αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με το οποίο, οι δημότες δήμου ή κοινότητας που επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μια δεκαετία, μοριοδοτούνται, βαθμολογούνται, δηλαδή, με εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Μάλιστα, πριν την αντικατάσταση της περ. δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002 («εντοπιότητα») από το άρθρο 19 του ν. 3731/2008, η εντοπιότητα συνιστούσε κριτήριο αξιολόγησης και μοριοδότησης των δημοτών δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3731/2008 δεν υφίσταται πλέον ο περιορισμός των δέκα χιλιάδων κατοίκων, ωστόσο οι διοριζόμενοι με εντοπιότητα εξακολουθούν να δεσμεύονται από την υποχρέωση παραμονής τους στον δήμο ή Κοινότητα διορισμού τους (που συμπίπτει εξάλλου με τον τόπο όπου κατοικούν) για μια δεκαετία.
Προκύπτει επομένως ότι, υπάλληλος Ο.Τ.Α. που έχει διορισθεί με εντοπιότητα μπορεί να αιτηθεί την μετάταξη του σε Υπουργείο μετά την πάροδο της δεκαετίας υποχρεωτικής παραμονής στην θέση διορισμού του. Η μετάταξη γίνεται βάσει των διατάξεων του ν. 2266/1994, που καθιερώνει, μεταξύ άλλων, και την δυνατότητα μετάταξης μόνιμου ή τακτικού προσωπικού Ο.Τ.Α. σε Υπουργείο.
Για τη μετάταξη απαιτείται:
α) Η προηγούμενη έκδοση των νέων οργανισμών των υπουργείων, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.
β) Αίτηση του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά κάθε τρία χρόνια, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η αίτηση περιλαμβάνει έως 2 προτιμήσεις κατά τη σειρά αναγραφής τους.
γ) Η ύπαρξη κενής θέσης. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη επιτρέπεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.
δ) Η κατοχή βαθμού ανώτερου από τον εισαγωγικό, και
ε) Η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!