ΡΟΗ
προηγ επομ

Παρατείνεται η παροχή δωρεάν ρεύματος και επιδότησης σίτισης & ενοικίου (τροπολογία)

Παρατείνεται η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος και χορήγησης επιδότησης σίτισης και ενοικίου σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με τροπολογία.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Με την υπόψη τροπολογία παρατείνεται κατά μια (1) τετραμηνία η περίοδος παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος [σήμερα ισχύει για δύο (2) τετραμηνίες] και κατά τρεις (3) μήνες η περίοδος χορήγησης της επιδότησης σίτισης και ενοικίου [σήμερα ισχύει για εννέα (9) μήνες] σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου»

Αιτιολογική Έκθεση

Με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) χορηγήθηκαν παροχές σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης στο πλαίσιο της δυσχερούς οικονομικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η χώρα.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν:
(α) Δωρεάν ποσότητα ρεύματος έως και 300 kwh μηνιαίως και ειδικότερα 1200 kwh ανά τετραμηνία που είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία οι βασικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015, η παροχή επανασυνδεόταν ατελώς και χωρίς επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονταν,
(β) Επιδότηση ενοικίου, που καταβαλλόταν στον εκμισθωτή της κατοικίας του δικαιούχου και ήταν αφορολόγητη και ακατάσχετη,
(γ) Επιδότηση σίτισης.

Η αρχική πρόβλεψη του ως άνω νόμου ήταν ότι οι ανωτέρω παροχές χορηγούνται για το έτος 2015, οπότε οι αντίστοιχες περίοδοι χορήγησης υπολογίζονταν σε δύο τετραμηνίες για το δωρεάν ρεύμα και εννέα μήνες για την επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση σίτισης αντίστοιχα.

Ο ν. 4320/2015 εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 494/7.4.2015 (Β’ 577/09.04.2015) κοινή υπουργική απόφαση και εφαρμόστηκε με τελικούς ωφελούμενους περί τα 92.000 νοικοκυριά για την παροχή δωρεάν ρεύματος, 21.000 νοικοκυριά για την επιδότηση ενοικίου και 148.000 νοικοκυριά για την επιδότηση σίτισης.

Λόγω της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κρίσης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και της έναρξης χορήγησης των παροχών σε ημερομηνία μεταγενέστερη της αρχικά προβλεπόμενης, με την από 24.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (Α’ 18), επεκτάθηκε η χορήγηση των παροχών και εντός του 2016, προκειμένου να καλυφθούν δύο τετραμηνίες παροχής δωρεάν ρεύματος και εννέα μήνες παροχής επιδόματος ενοικίου και σίτισης αντίστοιχα. Η περίοδος της χορήγησης των παροχών ολοκληρώνεται για το σύνολο των εγκριθέντων δικαιούχων-ωφελούμενων στα τέλη του Μαρτίου 2016.

Η ανταπόκριση από την εφαρμογή του Νόμου περί ανθρωπιστικής κρίσης σε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε εξαιρετικά θετική. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με μηδενικό ή εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα μπόρεσαν να διατηρήσουν την ενοικιαζόμενη οικογενειακή στέγη, να μη στερηθούν ή να αποκτήσουν εκ νέου το βασικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίσουν βασικά είδη διατροφής.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα νοικοκυριά βρίσκονται στο κατώτερο όριο φτώχειας και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια παράταση της περιόδου χορήγησης των παροχών ώστε να καλυφθεί διάστημα ενός πλήρους έτους για κάθε μια από τις τρεις παροχές.

Υπό τα δεδομένα, συνεπώς, αυτά προτείνεται με την παρούσα ρύθμιση η παράταση κατά μια τετραμηνία της παροχής του δωρεάν ρεύματος και κατά τρεις μήνες της περιόδου χορήγησης της επιδότησης σίτισης και της επιδότησης ενοικίου.

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο…

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182) και κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο τριών τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε τρεις εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς. Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης τριών τετραμηνιών».

Άρθρο …

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182) και κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των δώδεκα μηνών».

Άρθρο…

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182) και κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Χορηγείται, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας».

Άρθρο…

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182) και κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (Α’18), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Η παροχή του επιδόματος σίτισης επεκτείνεται και εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των δώδεκα μηνών».

Οι Υπουργοί

Αθήνα, 13-04-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]