Πανδημία: Ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κινηματογράφων και των διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

Α. 1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https// notifybusiness.gov.gr,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Οι προϋποθέσεις των περ. β. και γ. δεν χρειάζεται να συντρέχουν για επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019

Β.1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, ενισχύονται
οικονομικά για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Β.1. του παρόντος άρθρου, οι οποίες
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. είναι διανομείς ταινιών σε κινηματογράφους,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου
2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών στο σύνολο της δραστηριότητας του ΚΑΔ 59.13 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

Γ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων Α
και Β, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α. Εφόσον η επιχείρηση αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,
κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και
ασυμβίβαστη με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς
και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να
μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με
το τμήμα 3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 πρέπει:

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας,

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους
ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα
με Καν. De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα,
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις
δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση
τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει
του Καν. 1407/2013, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα,
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη
επιλέξιμη δραστηριότητα,

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

γ. i) Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου, η οποία αιτείται για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για περισσότερους του ενός κινηματογράφους, ο έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

ii) Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία αιτείται για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης και ως επιχείρηση κινηματογράφου και ως επιχείρηση διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ο έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για τον μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΕΚ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!