Όλο το χρονοδιάγραμμα της κινητικότητας κατ΄έτος – Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει το σύστημα των μετακινήσεων στη Δημόσια Διοικηση φέρνουν οι προτάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη.

Συγκεκριμένα το νέο οργανωτικό πλαίσιο για την εφαρμογή της κινητικότητας προβλέπει τη σύσταση στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας), η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος κινητικότητας και, κυρίως, στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων.

Το πρόγραμμα κινητικότητας προβλέπεται να είναι συνεχές, ωστόσο για λόγους πρακτικούς προτείνεται να εφαρμόζεται σε τρειςκύκλους ανά έτος (π.χ. Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο).

Επιπλέον, σε κάθε Υπουργείο (ενδεχομένως και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση) προτείνεται να  συσταθεί μία αντίστοιχη μονάδα πιθανόν και στο πλαίσιο των υφιστάμενων διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού (Υπηρεσία Κινητικότητας), η οποία θα  έχει ως αποστολή:

  • να διατηρεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με τους υπηρετούντες υπαλλήλους ανά οργανική μονάδα σε συνδυασμό με στοιχεία από το προσωπικό μητρώο τους (τυπικά-ουσιαστικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία κλπ.)
  • να  ανακατανέμει εσωτερικά  (μετακίνηση, απόσπαση) το προσωπικό βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και του εργασιακού προφίλ κάθε υπαλλήλου
  • να  γνωμοδοτεί για τα αιτήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που θα καλύπτονται από το πρόγραμμα κινητικότητας,
  • να επεξεργάζεται περαιτέρω τα επιμέρους αιτήματα των υπηρεσιών τους (περιγραφή θέσεων εργασίας προς κάλυψη, απαιτούμενα προσόντα) κλπ.

 

Επίσης, σύμφωνα με τις προτάσεις του αναπληρωτή υπουργού, θα ήταν χρήσιμο να ανατεθεί στις Υπηρεσίες Κινητικότητας η αποστολή να επεξεργαστούν σταδιακά την περιγραφή του συνόλου των θέσεων εργασίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, προκειμένου να είναι σαφές ποια είναι κατά περίπτωση τα ασκούμενα καθήκοντα σε μία θέση και ποια τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψή της, τόσο στην περίπτωση του διορισμού όσο και στην περίπτωση  της απόσπασης/μετάταξης.

Ετήσιο πρόγραμμα κινητικότητας

Στις προτάσεις προβλέπεται ότι στο τέλος κάθε έτους κάθε Υπουργείο και φορέας του Δημοσίου ή ΟΤΑ θα αποστέλλει στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ) έκθεση με εκτίμηση για την πορεία του προσωπικού το επόμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται μεταξύ άλλων οι κενές οργανικές θέσεις, οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, οι τυχόν εκκρεμότητες σε προσλήψεις τη δεδομένη στιγμή και οι ανάγκες που δύνανται να καλυφθούν από το πρόγραμμα κινητικότητας με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η εκκίνηση της διαδικασίας κινητικότητας προβλέπεται να γίνεται με αποστολή στις αρχές κάθε κύκλου κινητικότητας (π.χ. Ιανουάριο για τον 1ο κύκλο, Μάιο για τον 2 ο κύκλο, Σεπτέμβριο για τον 3ο κύκλο) από υπουργούς και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αιτημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και θα εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο (Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες νπδδ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) [1]. Η δημοσιοποίηση του πίνακα των διαθέσιμων θέσεων θα επέχει θέση προκήρυξης και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ανά τη χώρα θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 20 ημέρες) για την υποβολή αιτήσεων απευθείας στις υπηρεσίες που ζητούν προσωπικό.

Ακόμη, προτείνεται η εξέταση των αιτήσεων να γίνεται από τις υπηρεσίες υποδοχής [2] βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος προϋπηρεσίας, η εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς της διοίκησης και η συνέντευξη. Ενδεχομένως, θα ήταν σκόπιμο η επιλογή να γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Κινητικότητας, με συμμετοχή εκπροσώπων από επιμέρους υπηρεσίες, νπδδ κλπ. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει επιλαχόντες.

Εντός σύντομης προθεσμίας (π.χ. 10 ημέρες) από την ανακοίνωση των επιλεγέντων θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στην υπηρεσία προέλευσης του επιλεγόμενου υπαλλήλου να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, λόγω π.χ υποστελέχωσης σε ορισμένο κλάδο. Την επίλυση ανάλογων ζητημάτων θα επιλαμβάνεται η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, σε συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία Κινητικότητας της υπηρεσίας προέλευσης προκειμένου να διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης με εσωτερική μετακίνηση ή να ορίζεται ένα εύλογο διάστημα για την αποχώρηση του υπαλλήλου, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας προέλευσης. Η απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Κινητικότητας θα πρέπει να είναι δεσμευτική.

Τέλος, το κείμενο της προδιαβούλευσης προβλέπει την έκδοση απόφασης μετάταξης από φορείς υποδοχής-προέλευσης εντός ορισμένου χρόνου (π.χ. δύο μήνες από την οριστικοποίηση της επιλογής) και άμεση κάλυψη της νέας θέσης από τον μετατασσόμενο υπάλληλο. Ωστόσο, για λόγους αναγόμενους στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας προέλευσης, δύναται να παρατείνεται η παραμονή του υπαλλήλου σε αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες).

 

***

[1] Εάν οι φορείς έχουν επικαιροποιημένα οργανογράμματα με περιγραφή των θέσεων εργασίας και κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, οι κενές θέσεις θα προκύπτουν από μία ενιαία δυναμική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε αποστολή-αξιολόγηση αιτημάτων.

[2] Εναλλακτικά, η διαδικασία επιλογής, λόγω του μόνιμου χαρακτήρα της εν λόγω υπηρεσιακής μεταβολής («οιονεί διορισμός»), θα μπορούσε να γίνεται με εχέγγυα αυξημένης αντικειμενικότητας/αξιοκρατίας υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΟΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!