Νέες προϋποθέσεις για λειτουργία Μονάδων Φροντίδας- Προσχολικής Αγωγής (ΦΕΚ) - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
20
Οκτώβριος
Back

Νέες προϋποθέσεις για λειτουργία Μονάδων Φροντίδας- Προσχολικής Αγωγής (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/ 293/13.3.2017 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157)

Αριθμ. 63883/2021

(ΦΕΚ Β’ 4415/25-09-2021)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

  1. Tων παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213).
  2. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
  3. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
  4. Του π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
  5. Του π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
  6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
  7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Β.1. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

  1. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ11/οικ.60668/2734/24-12-2019 (Β’ 5210) και Δ11/οικ. 26396/920/30-06-2020 (Β’ 2837) και Δ11/οικ. 12830/Σ83/24.03.2021 (Β’ 1465) αποφάσεις.
  2. Tην υπ’ αρ. οικ.62154/25.08.2021 εισηγητική έκθεση τoυ Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η παρ. 1 του άρθρου 18 της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 (Β’ 1157) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως: α) έως την 31η Αυγούστου 2020 στις διατάξεις της παρούσας και του Κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων, που αφορούν στην κατηγορία χρήσης κτιρίων «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», και β) έως την 31η Αυγούστου 2022 στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορούν στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια». Ειδικά για τις Μονάδες των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της υπό στοιχεία Π2β/οικ.2808/31.7.1997 (Β’ 645) υπουργικής απόφασης, εφόσον αιτούνται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτής.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός

ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!