Κλειστά έως το Πάσχα όλα τα σχολεία -Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (έγγραφο)

Στο ΦΕΚ  δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία επιβάλλεται «το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020».

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, σχετική προαναγγελία είχε κάνει την Παρασκευή η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο Πρώτο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προλη-

πτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστη-

μα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμε-

να στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού

COVID-19:

  1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,

πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

  1. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομέ-

νων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-

μάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και

λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων

και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και

βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες

πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της πρακτι-

κής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της

λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρη-

στων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων,

των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλη-

τικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνά-

θροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και δ) των τελετών,

ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων

και δραστηριοτήτων.

  1. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρού-

νται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς

και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες

και γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων

Έρευνας.

  1. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που

κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαμένουν σε εστίες

της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή απα-

γόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και

διαρκεί έως και τις 10.4.2020.

Άρθρο Δεύτερο

Την προσωρινή απαγόρευση όλων των οργανωμένων

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδος από

τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020, για προληπτικούς

λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από

20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο Τρίτο

Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα

από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλων των μετακινήσε-

ων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευ-

τικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

καθώς και σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και

λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και

των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμέ-

νων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκ-

παιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών

προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς λό-

γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από

20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασί-

ας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. H

απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος άρθρου δεν

καταλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω ανήκουν σε πάσης

φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι

βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή

διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών και επιθυμούν

να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των τελευ-

ταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθ-

μίσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας.

Άρθρο Τέταρτο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προ-

ληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό δι-

άστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνό-

γλωσσων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών

οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερι-

κού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου (ήτοι σχολικές

μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνό-

γλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ελληνικού

Δημοσίου ή με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία

του ελληνικού Δημοσίου), με ανάλογη εφαρμογή των

προβλεπομένων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο άρθρο

της παρούσας. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές

Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για

την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το ίδιο ως

άνω χρονικό διάστημα, των υπολοίπων εκπαιδευτικών

μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του

εξωτερικού. Παράλληλα, απαγορεύονται για το χρονικό

διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλες οι με-

τακινήσεις των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του

εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,

κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι

του κορωνοϊού COVID-19. Οι απουσίες των μαθητών

σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού

COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται,

εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση του Σχολείου

σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου

όπου ευρίσκονται.

Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των

σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξω-

τερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους

αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού,

ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με

την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθε-

ση της παραμονής τους στην περιοχή τοποθέτησής τους

και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου.

Άρθρο Πέμπτο

Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύ-

ουν:

α) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/6.3.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων

εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724),

β) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15956/8.3.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων

εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020

έως και 22.3.2020» (Β΄ 727),

γ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15958/8.3.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης

λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστη-

μα από 9.3.2020 έως και 23.3.2020» (Β΄ 728),

δ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16398/9.3.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης

λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστη-

μα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731),

ε) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινή

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-

νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-

λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης

φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της

χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και

24.3.2020» (Β΄ 783),

στ) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020/13.3.2020 κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμά-

των και Υγείας «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και

επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία

απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών

μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του

εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως

και 27.3.2020» (Β΄ 855).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΦΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΣΤΑ, ΠΑΣΧΑ, PROTEINOMENA


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!