Καταργούμενοι Δήμοι: Από την πρώτη Σεπτεμβρίου κανονικά στις θέσεις του το προσωπικό (εγκύκλιος)

Αυτοδίκαια στις θέσεις των μεταβατικών της ΟΕΥ θα τοποθετηθεί το προσωπικό των καταργούµενων δήµων. Αυτό ξεκαθαρίζεται, σε εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνεται:

Ενόψει της λειτουργίας από 1-9-2019 των υ̟πηρεσιών των νέων δήµων που προέκυψαν α̟πό τη διάσ̟παση των ∆ήµων Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων – Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάµου, όπως οργανώνονται βάσει των δηµοσιευµένων µεταβατικών Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Όσον αφορά την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων ∆ήµων, σύµφωνα µε τον νόμο, µε την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, δηλαδή από 1-9-2019, το προσωπικό των καταργούµενων δήµων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ των αντίστοιχων συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις κατανοµής που έχουν εκδοθεί από τα δηµοτικά συµβούλια ή τους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ διαπιστώνεται µε απόφαση των οικείων ∆ηµάρχων, οι ο̟ποίες εκδίδονται µέσα σε π̟ροθεσµία ενός (1) µηνός α̟πό την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, µε αναδροµική ισχύ α̟πό 1-9-2019.

Οι πράξεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Α̟ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η προϋηρεσία του προσωπικού που κατατάσσεται στις θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ λαµβάνεται υπόψη για κάθε µισθολογική και βαθµολογική συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ του προσωπικού αυτού και κάθε τυχόν προσωπική διαφορά.

Επειδή οι νέες υπηρεσίες θα πρέ̟πει να είναι σε θέση από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας τους να ανταποκριθούν α̟ποτελεσµατικά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καλούνται, οι µεν ∆ιοικήσεις των υπό κατάργηση δήµων να ενηµερώσουν εγκαίρως το προσωπικό τους για τις νέες υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει να παρουσιαστεί ο καθένας την 1η/9/2019, ανάλογα µε την κατανοµή των θέσεων, οι δε ∆ιοικήσεις των νέων δήµων και οι υπηρεσίες σας να εισπεύσουν τις ενέργειές τους ώστε να εκδοθούν, το συντοµότερο δυνατόν, οι πράξεις κατάταξης του προσωπικού.

Αµέσως µετά τη δηµοσίευση των πράξεων κατάταξης, θα πρέπει να τοποθετηθεί το προσωπικό στις νέες οργανικές µονάδες και να οριστούν οι προϊστάµενοι που θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης.

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι οικονοµικές υπηρεσίες των νέων δήµων, για τις οποίες προβλέφθηκε ότι τοποθετούνται οι υπάλληλοι και ορίζονται οι προϊστάµενοι κατά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δηµάρχων, δηλαδή κατά την 1η/9/2019.

Εποµένως την ίδια ηµέρα θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις και να οριστούν ιδίως ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ο Ταµίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!