Ιθαγένεια-Πολιτογράφηση: Στο ΥΠΕΣ οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων

Στο υπουργείο Εσωτερικών εντάσσονται με τον «Κλεισθένη 1» από 1.1.2019 οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν αρμοδιότητες αναφορικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. Συγκεκριμένα, εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές του υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο  την ταχύτερη και ενιαία άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Άρθρο 233

Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών  – Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των  αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση.

  1. Από 01.01.2019 οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές του υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό τους μεταφέρονται από 01.01.2019 στις περιφερειακές υπηρεσίες που συστήνονται με το παρόν άρθρο.
  2. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι:

α) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α` και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών

ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής      Αττικής,

γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και

δδ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.

β) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

γ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

δ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ε) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης:

αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης, ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικής Μακεδονίας,

γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

στ) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Αιγαίου,ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Αιγαίου.

ζ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κρήτης.

  1. Οι μεταφερόμενες υπηρεσίες της παραγράφου 2 διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύοντες οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις μεταφερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται στους οικείους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  2. α) Τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας & Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και Μακεδονίας – Θράκης, εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

β) Οι αρμοδιότητες κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης με το σύνολο  των υπαλλήλων που τις ασκούν. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό μετονομάζονται σε Τμήματα Αστικής Κατάστασης ανά νομό.

γ) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνεται Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με έδρα τη Ρόδο. Τα Τμήματα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου, τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας & Πρόνοιας των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στη συνιστώμενη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

δ) Οι αρμοδιότητες μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μεταφέρονται από 01.01.2019 σε συνιστώμενα στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Τμήματα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων με το σύνολο  των υπαλλήλων που τις ασκούν. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων μετονομάζονται σε Τμήματα Αστικής Κατάστασης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.ε) Στη συνιστώμενη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης πρoΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.5.    Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα ιθαγένειας ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται εφεξής ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.6.  Οι εκκρεμείς δίκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για θέματα ιθαγένειας συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεμία από αυτές.7.   Το Υπουργείο Εσωτερικών από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτό αρμοδιοτήτων υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 8.  Από 1.1.2019 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ιδρυόμενων με το άρθρο αυτό περιφερειακών του υπηρεσιών.8.   Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2018 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι ως άνω πιστώσεις από 01.01.2019 προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.9.  Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  της παραγράφου 2  καθίσταται αυτοδίκαια από 01.01.2019 προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνοντας ισάριθμα τις προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.10.  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία, τη μεταφορά πιστώσεων, τη στέγαση υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.             11.  Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των περιφερειακών υπηρεσιών ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΝΤΑΞΗ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!