ΥΠΕΣΔΑ: Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΡΜΗ (απόφαση)

 

Το ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσε απόφαση έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Συντήρηση του έργου: «Μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση & ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών /επιχειρήσεων» .

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

(I).

I.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

I.2. Του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α’/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

I.3. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/2015) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα του άρθρου 1 περί σύστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει.

I.4. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

I.5. Της αριθ. Υ21/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β/6.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη»

I.6. Του άρθρου 22 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.»,

(ΙΙ).

II.1. Του Ν. 2190/1920 και του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/2012).

II.2. . Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» και ειδικότερα του άρθρου 64.

II.3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

II.4. Του άρθρου 8 του N. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, τις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές, διατάξεις»

II.5. Του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93/Ε.Κ. Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές».

II.6. Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

II.7. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

II.8. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014).

II.9. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

II.10. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του

Δημοσίου» όπως ισχύει.

II.11. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16η Νοεμβρίου 2005.

II.12. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

II.13. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».

II.14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

II.15. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» ο οποίος καταργεί τον Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/97) και τον Ν. 2854/2000 (ΦΕΚ 243/Α/2000), με εξαίρεση του άρθρο 6 όπως ισχύει.

II.16. Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

II.17. Του N. 3853/10 (ΦΕΚ 90/Α/2010) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

II.18. Του Ν.2589/2000 και ειδικότερα το άρθρο 21 , όπως ισχύει

II.19. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει

II.20. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

II.21. Του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

II.22. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

II.23. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

II.24. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Τις αποφάσεις:

2.1. Την με αριθμ. 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και το Ν. 4281/2014.

2.2. Την με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

 1. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/22.05.2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού με θέμα τη διατύπωση ανάγκης για την διενέργεια διαγωνισμού για το εν θέματι έργο (ΑΔΑΜ: 15REQ002796690).
 2. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/1/214/18817/12.06.2015 (ΑΔΑ:78ΒΡ465ΦΘΕ-Η1Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 49372 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Την με αριθμ. πρωτ. 2/35863/11.06.2015 (ΑΔΑ:66ΡΣΗ-Α5Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ1Π/1/8/1139/15.01.2016 (ΑΔΑ:7ΗΥ1465ΦΘΕ-ΧΟΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 6906 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατά το έτος 2016.
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 2/10077/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΩΘ98Η-ΓΛΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης κατά τα έτη 2017, 2018. Για τοέτος 2019, θα εγγραφεί το σχετικό ποσό μετά τη ψήφιση του ΜΠΔΣ 2019-2021.
 5. Την με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/1/19853/18.6.2015 (ΑΔΑΜ :15PROC002874233) απόφαση προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση του έργου: Μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση & ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών /επιχειρήσεων» .
 6. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015 (ΑΔΑ : ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ ) απόφαση ορισμού μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 7. Το με αρ.πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/4/24772/24.07.2015 (ΑΔΑ: ΨΠΖΙ465ΦΘΕ-ΣΩΒ) έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων με θέμα: «Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινήσεων που αφορούν την με αρ.πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/1/19853/18.06.2015 (ΑΔΑΜ: 15PROC002874233) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση του έργου: «Μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση & ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών /επιχειρήσεων»
 8. Τα υπ΄ αριθμ. 1/28.08.2015, 2/22.09.2015, 3/06.10.2015, πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας.
 9. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501/5.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΕΟΔ465ΦΘΕ-Χ7Γ) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για το έργο «Συντήρηση του έργου: Μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση & ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών /επιχειρήσεων».
 10. Το υπ΄αριθμ.4/17.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού.
 11. Το με αρ.πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/6/38106/9.12.2015 έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
 12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία, όπως υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
 13. Τα υπ΄αριθμ. 5/18.12.2015 και 6/14.01.2016 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε τα πρακτικά 5/18.12.2015 και 6/14.01.2016 των συνεδριάσεων της αρμόδιας Επιτροπής, για την επιλογή Αναδόχου – προμηθευτή για το έργο «Συντήρηση του έργου: Μελέτη και ανάπτυξη της κεντρικής κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση & ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών /επιχειρήσεων» .

Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού στην εταιρεία «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία», ονομαζόμενη στο εξής Ανάδοχος, με έδρα Αλεξάνδρου Πάντου 19-23 , 176 71 Καλλιθέα και ΑΦΜ 094029552 και αποδεχόμαστε την .προσφορά της, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη.Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται:

α) στην με αριθμ. πρωτ. Την με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/1/19853/18.6.2015 (ΑΔΑΜ:15PROC002874233) απόφαση προκήρυξης

β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη προκήρυξη.Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου για το 1ο έτος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών #257.720,67# € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του ειδικού φορέα 07-510.

Για τις δύο επόμενες ετήσιες ανανεώσεις συντήρησης (δυνατότητα προαίρεσης) η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών #419.501,34# € (αθροιστικά).Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.):

α. Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» και ειδικότερα του άρθρου 64.

β. με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα παρακρατούνται από την αμοιβή του, κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009).

γ. με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011(Α΄204), «…. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για δύο επί πλέον ετήσιες ανανεώσεις.

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας παρακαλείται όπως προσέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15, 3ος όροφος, γραφείο 307), για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός (δέκα) 10 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • κάθε σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης
 • εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% (άρθρο 157 του Ν.4281/2014) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), δηλ. στο ποσό των 10.476,45 €(δέκα χιλιάρων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών)
 • υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία η Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό.
 • φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΥΠΕΣΔΑ, ΕΡΜΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!