ΡΟΗ
προηγ επομ

ΥΠΕΣΔΑ: Διευκρινίσεις για τη λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ

Κατόπιν ερωτηµάτων από ΟΤΑ, περί της λογιστικής αποτύπωσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, το ΥΠΕΣΔΑ γνωστοποιεί τα εξής:

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό στους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα για την εξόφληση α) των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και τα µέχρι σήµερα ισχύοντα, β) των υποχρεώσεων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και 31-12-2011 προς ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 38560/26-09-2013 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Α∆Α:ΒΛΛ4Ν-Θ0Τ), καθώς και γ) των υποχρεώσεων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και 31-12-2011 προς ∆ΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 45883/25-11-2014 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Α∆Α:Ω6ΧΠΝ-Χ0Ρ), αποτελούν µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόµενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε έκτακτη επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ προκειµένου οι τελευταίοι να εξοφλήσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. Σκοπός της συγκεκριµένης παρέµβασης ήταν η τόνωση της ρευστότητας της οικονοµίας καθώς και η εξυγίανση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ. Οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων δεν πρέπει να συγχέονται µε τους θεσµοθετηµένους πόρους και τις λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στους ΟΤΑ στο πλαίσιο της ετήσιας χρηµατοδότησης της λειτουργικής ή της επενδυτικής δραστηριότητάς τους. Από τα παραπάνω θεωρούµε ότι τα ποσά που αποδόθηκαν στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία τους σε λογαριασµούς εσόδων που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα χρήσης (οµάδες 7 και 8). Συνεπώς, τα ποσά που καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους Το παρόν µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/» (π.χ. ιδιώτες, ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ κλπ) θα πρέπει, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο του ∆ηµοσίου Τοµέα 23 “Έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές”, να απεικονίζονται στη λογιστική των ΟΤΑ ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση και να προσαυξάνουν απ’ ευθείας την καθαρή θέση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται οι εξής δύο (2) εναλλακτικοί χειρισµοί αναφορικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων:

Λογιστικός χειρισµός 1: Μείωση των υποχρεώσεων, µε χρέωση του λογαριασµού στον οποίον είχε καταχωρηθεί η υποχρέωση (λογαριασµοί της οµάδας 5), και ισόποση αύξηση της καθαρής θέσης µε την πίστωση λογαριασµού κεφαλαίου (40).

Λογιστικός χειρισµός 2: Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού απεικονίζεται και στο ισοζύγιο του λογαριασµού χρηµατικών διαθεσίµων (38) είναι δυνατή η χρησιµοποίηση ενδιάµεσου λογαριασµού 38.03 (µε αναφορά στο λογαριασµό του ΤΠ∆ µέσα από τον οποίο έγινε η απόδοση του ποσού και η εξόφληση της υποχρέωσης) ως εξής:

Εγγραφή 1: χρέωση λογαριασµού 38.03 (διαθέσιµα – λογ/µός ΤΠ∆) µε το ποσό της επιχορήγησης και ισόποση πίστωση λογαριασµού 40 (κεφάλαιο)

Εγγραφή 2: πίστωση λογαριασµού 38.03 (διαθέσιµα – λογ/µός ΤΠ∆) µε το ποσό της επιχορήγησης και χρέωση λογαριασµού της οµάδας 5 (υποχρεώσεις) Και στις δύο (2) περιπτώσεις θα πρέπει να γνωστοποιείται, µε τη µορφή σηµείωσης κάτω από το σώµα του Ισολογισµού, το γεγονός και το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε ο ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΥΠΕΣΔΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΠΩΣΗ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!