ΥΠΕΣ: Μέχρι τις 25 Ιουνίου, οι προτάσεις για το LIFE+

Πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ απευθύνει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Προτάσεις για έργα επικυρώνονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές Αρχές μέχρι τις 25 Ιουνίου 2013 στις 16:00 τοπική ώρα Βρυξελλών, ενώ διαβιβάζονται μέσω eProposal στην εθνική Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο δικαιούχος. Οι προτάσεις εν συνεχεία υποβάλλονται μέσω eProposal από τις εθνικές Αρχές στην Επιτροπή μέχρι τις 5 Ιουλίου 2013 στις 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση έργων βάσει του LIFE+ το 2013 ανέρχεται σε 278.000.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50% του προαναφερόμενου ποσού θα καλύψει μέτρα υποστήριξης της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων για τη χώρα μας για το 2012 ανέρχεται σε 9.860.131 ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Πιο αναλυτικά:

1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα:

– Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

– Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% για τις προτάσεις που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή τα βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των οδηγιών για την προστασία των αγρίων πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του περιβάλλοντος:

– Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία:

– Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδίως, το LIFE+ υποστηρίζει την εφαρμογή του 6ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών, και χρηματοδοτεί μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη.οτικής χρηματοδότησης κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ LIFE+

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, LIFE+


Αφήστε μια απάντηση