ΥΔΜΗΔ: Εγκύκλιος για την συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Τις ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016 καθορίζει με εγκύκλιο του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Θοδωρής Λιβάνιος.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και με δεδομένο ότι η θητεία των μελών τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, των πειθαρχικών συμβουλίων, κάθε υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ. και Περιφέρεια που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και οι δήμοι κάθε περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας εδρεύει το αρμόδιο για το προσωπικό τους Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να προβούν άμεσα στην κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα όλων των προϊσταμένων Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Η Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού κάθε υπουργείου ή η Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού κάθε Υπουργείου στην περίπτωση που δεν υφίσταται αυτοτελής Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ τα οποία αφορά και κατόπιν όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή των καταστάσεων με τα ονόματα των Διευθυντών των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στους Δήμους τους οποίους αφορά και κατόπιν όπως συγκεντρώσει τις καταστάσεις από τους ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή τους, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η εμπρόθεσμη αποστολή των κατά τα ως άνω καταστάσεων, συνοδευόμενη από έγγραφο με το οποίο θα ζητείται ο ορισμός, ύστερα από κλήρωση, ενός προϊσταμένου Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συμβούλιο, θα πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή στην εξής Ταχ. Διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου) Σπινθάρου 2 & Φιλοξένου 9, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, ΑΤΤΙΚΗ.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του Γ’ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και με δεδομένο ότι η θητεία των μελών του λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, οι δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων, καταρτίζουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία έτη.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση