Η ΓΣΕΕ εγκρίνει τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Σε θετική κατεύθυνση κρίνει η ΓΣΕΕ ότι κινείται το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, σε επιστολή που έστειλε στον υπουργό Εργασίας Πάνο Σκουρλέτη. Στην επιστολή υπάρχουν παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο ενώ αναφέρεται ότι η τελική κρίση της ΓΣΕΕ θα δοθεί εφόσον αυτό νομοθετηθεί.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι με το σχέδιο νόμου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ ,αλλά και των εργοδοτικών οργανώσεων, για την αποκατάσταση της καθολικότητας ισχύος και δεσμευτικότητας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ως προς όλους τους όρους της , μισθολογικούς και μη, ενώ υπογραμμίζεται πως πρέπει να ληφθεί νομοθετική μέριμνα για την αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων και στο χώρο των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Κατά την ΓΣΕΕ με το σχέδιο νόμου επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και εστιάζει ενδεικτικά τις εξής:

Διευρύνεται το περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη δυνατότητα ρύθμισης ζητημάτων σχετικών με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που αυτή επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο (όχι μόνο άμεσα όπως στην προϊσχύσασα ρύθμιση) τις εργασιακές σχέσεις ή ζητημάτων που αφορούν στην ερμηνεία όλων των όρων (και όχι μόνο των κανονιστικών) της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι επιχειρησιακές Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφορούν και εργαζόμενους ιδρυμάτων, οργανισμών, σωματείων, συλλόγων και λοιπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καταργείται η ικανότητα των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ικανότητα και δυνατότητα που τα τελευταία χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί ως όχημα μείωσης μισθών.

Καθιερώνεται, ως ιδιαίτερο είδος, η ομιλική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στις επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας το έγγραφο της πρόσκλησης για διαπραγματεύσεις κοινοποιείται επιπλέον και σε όλες τις (συν)αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης.

Ενισχύεται η καλόπιστη διαπραγμάτευση και η υποχρέωση πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης της εργατικής πλευράς εκ μέρους της εργοδοτικής, με την απαγόρευση λήψης υπόψη στοιχείων που προσκομίζει η εργοδοτική πλευρά για πρώτη φορά στη μεσολάβηση και διαιτησία, τα οποία κατά παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσής της δεν προσκόμισε κατά τις απευθείας διαπραγματεύσεις.

Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον εργοδότη εάν δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά το στάδιο της μεσολάβησης, με απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας και μετά από πρόταση του μεσολαβητή.

Διατυπώνεται ρητά ότι η ικανότητα των εργοδοτικών οργανώσεων για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη σχετικής ή αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό τους.

Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.

Αποκαθίσταται η μετενέργεια του συνόλου των όρων της ΣΣΕ μετά την πάροδο του 6μήνου ή των τυχόν παρατάσεών του.

Aποκαθίσταται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και καταργείται η πρόβλεψη του ν. 4024/2011, άρθρο 37 παρ. 7, σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπερίσχυε κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ κατά παρέκκλιση της αρχής της ισχύος της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο διάταξης.

Αποκαθίσταται η δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον εργοδότη εάν δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά το στάδιο της μεσολάβησης, με απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας και μετά από πρόταση του μεσολαβητή.

Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 21 του ν. 1876/1990 και προβλέπεται ότι εργοδότης ή εκπρόσωποι αυτού που παραβιάζουν όρους ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ τιμωρούνται πλέον εκτός από χρηματική ποινή και με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών Ακόμη, η ποινική προστασία επεκτείνεται και σε περίπτωση παραβίασης ΚΥΑ που εκδίδονται σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η σύναψη σσε, λόγω έλλειψης εργοδοτικής οργάνωσης (άρθρο μόνο του Ν. 435/1968).

Καταργείται η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των διαιτητικών αποφάσεων, ενώπιον Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, που μας έφερε πίσω σε ένα σύστημα που προσομοιάζει με το προγενέστερο του Ν. 1876/1990 καθεστώς με την καθιέρωση ενός νέου σταδίου κρίσης, από όργανο, στο οποίο την πλειοψηφία έχουν ανώτατοι δικαστές και σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .

Η ΓΣΕΕ υπέβαλε στον κ. Σκουρλέτη και παρατηρήσεις που αφορούν σε ειδικές διατάξεις του σχεδίου νόμου και ειδικότερα με το ότι μένουν εκτός νομοθετικής ρύθμισης οι τριετίες, ότι με κάποιες διατάξεις τίθενται ανυπέρβλητα προσκόμματα στη διατύπωση των «διατηρητικών ρητρών», που στερεότυπα αναφέρονται στις συλλογικές ρυθμίσεις, ότι δεν πρέπει να υπάρξει απαγόρευση ελέγχου της ουσιαστικής κρίσης του διαιτητή, ότι χρήζουν διευκρίνησης οι αναφορές πως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ότι πρέπει να εμπλουτισθούν οι διατάξεις για την ενημέρωση – διαβούλευση εκ μέρους του εργοδότη, αλλά και ότι κρίνεται αναγκαία, με τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, η επαναφορά της ρήτρας μονιμότητας και των παρόμοιων προστατευτικών για τους εργαζόμενους ρητρών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΓΣΕΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ


Αφήστε μια απάντηση