ΕΣΠΑ: ξεκινούν τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης

Στη συγκρότηση ομάδων υποστήριξης των ΟΤΑ για την εκπόνηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προχωρούν οι Τοπικές Ενώσεις δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕδΚ) κάθε νομού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών ( ΚΥΑ 34065/ΕΥΘΥ1544/07.07.2009 – ΦΕΚ 1398/14.07.2009 τεύχος Β’) , με θέμα «Εφαρμογή των ενεργειών υποστήριξης των φορέων της αυτοδιοίκησης του άρθρου 27 του ν. 3614/2007» για τη σύσταση, τη στελέχωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και την οργάνωση των ομάδων υποστήριξης των Τ.Ε.δ.Κ., προβλέπονται τα εξής:

Με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου (δ.Σ.) της Τοπικής Ένωσης δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.δ.Κ.) του νομού, μετά από εισήγηση του διευθυντή ή του Προέδρου της Τ.Ε.δ.Κ. συνιστάται σε κάθε νομό, Ομάδα Υποστήριξης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η οποία καλείται στα επόμενα Ομάδα Υποστήριξης. Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει συνοπτικό Πρόγραμμα δράσης της Ομάδας Υποστήριξης με αναλυτική εκτίμηση των υπηρεσιών που θα παρέχει στους Ο.Τ.Α. του νομού, αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων, τις ειδικότητες και τα προσόντα αυτών, τις δαπάνες για την αμοιβή τους και τις λοιπές δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Υποστήριξης, με προσδιορισμό των πηγών για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Οι δαπάνες της Ομάδας Υποστήριξης βαρύνουν την Τ.Ε.δ.Κ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του αντίστοιχου νομού. Η χρονική διάρκεια της Ομάδας Υποστήριξης είναι διετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Η αρχική απόφαση σύστασης της Ομάδας Υποστήριξης μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες.

Η Ομάδα Υποστήριξης υποστηρίζει την εκπόνηση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης του νομού. Επίσης, παρέχει στους Ο.Τ.Α. του νομού συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στα Επιχειρησιακά και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία:
 
• προγραμματισμός και ιεράρχηση των έργων και των δράσεών τους,
• προετοιμασία και σύνταξη των απαραιτήτων εγγράφων για την ένταξη των έργων και των δράσεών τους στα Επιχειρησιακά και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα,
• εκπόνηση των μελετών, μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και κάθε άλλη ενέργεια ωρίμανσης των έργων και των δράσεών τους,
• ανάθεση της κατασκευής των έργων τους και σύναψη των αντιστοίχων συμβάσεων,
• υλοποίηση ή ανάθεση της υλοποίησης των δράσεών τους και σύναψη των αντιστοίχων συμβάσεων,
• παρακολούθηση των έργων και των δράσεων που υλοποιούν, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτών και διαχείριση των αντιστοίχων συμβάσεων,
• κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως δικαιούχων προς τις αντίστοιχες διαχειριστικές Αρχές (όπως η σύνταξη Τεχνικού δελτίου Πράξης και Υποέργου, αναφορών παρακολούθησης προόδου έργων),
• υλοποίηση έργων και δράσεών τους από άλλον φορέα που έχει επιβεβαιωμένη διαχειριστική επάρκεια ως δικαιούχος, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με αυτόν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007.

Η Ομάδα Υποστήριξης στελεχώνεται με τρία έως οκτώ άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του νομού, ως ακολούθως:

(α) Στην Ομάδα Υποστήριξης συμμετέχουν με παράλληλη άσκηση καθηκόντων σύμβουλοι τοπικής ανάπτυξης κατηγορίας Π.Ε. που απασχολούνται στην Τ.Ε.δ.Κ. με σύμβαση εργασίας, οι οποίοι επιλέγονται από το δ.Σ. της και ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.δ.Κ.) του νομού ή ο αναπληρωτής του, εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

(β) δύναται να επιλεγούν έως δύο άτομα, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., τα οποία:

(I) υπογράφουν σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, προσλαμβανόμενα από την Τ.Ε.δ.Κ. κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή

(II) έχουν τα οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και υπογράφουν με την Τ.Ε.δ.Κ. σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

(γ) Στην Ομάδα Υποστήριξης δύναται να συμμετέχουν επίσης έως τρία (3) άτομα, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με πλήρη απασχόληση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων, που διατίθενται στην Τ.Ε.δ.Κ. από φορέα της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού ή Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) στον οποίο υπηρετούν ή με τον οποίο συμβάλλονται ή με απόσπαση από φορέα του δημόσιου τομέα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3146/2003 ή από δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3584/2007.

Προκειμένου να επιλεγούν τα στελέχη των ανωτέρω περιπτώσεων 3β(ΙΙ), 3β(ΙΙΙ) και 3γ, συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.δ.Κ. ή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ αντίστοιχα. Ως τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επιλογή των στελεχών των ανωτέρω περιπτώσεων 3β(ΙΙ), και 3γ, τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ορίζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσας Τα προβλεπόμενα προσόντα για την ανωτέρω περίπτωση 3β(Ι) προσδιορίζονται από την ΤΕδΚ στην πρόσκληση που απευθύνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2190/1994. Για το σκοπό της περίπτωσης 3γ, η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ δύναται να προσλάβει στελέχη κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 1 της παρούσας.

Η Ομάδα Υποστήριξης εποπτεύεται από τον Πρόεδρο της Τ.Ε.δ.Κ. και οργανώνεται κατά τα ακόλουθα:

α. Με την απόφαση σύστασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η σύνθεση και ο συντονιστής της, καθώς και ο αναπληρωτής του, κατά προτίμηση από τα άτομα του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, που πρέπει να διαθέτει γνώση των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κατάλληλη διοικητική εμπειρία.

β. Η Τ.Ε.δ.Κ. παρέχει σε αυτήν χώρο εργασίας, γραμματειακή, νομική, μηχανογραφική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη.

γ. Οι αμοιβές κάθε μέλους της καλύπτονται από τον φορέα με τον οποίο αυτό έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου, η δε πρόσθετη αμοιβή σε όσους ασκούν παράλληλα καθήκοντα και οι τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης των μελών της καλύπτονται από πόρους των ΟΤΑ α΄ βαθμού του νομού και της Τ.Ε.δ.Κ.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εκπονεί και εφαρμόζει, μετά από γνώμη της Κ.Ε.δ.Κ.Ε., Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης. Η Μ.Ο.δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δράσεις ωρίμανσης των έργων και των δράσεων των Ο.Τ.Α.

                                        Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης

Σε κάθε νομό της χώρας δύναται να εκπονηθεί, από την Τοπική Ένωση δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.δ.Κ.) του Νομού μετά από προτάσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του νομού, ένα μεσοχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με βάση την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3614/2007, καλούμενο στο εξής Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, δύνανται να προτείνουν τις απαραίτητες αναπτυξιακές τους παρεμβάσεις/δράσεις, προκειμένου αυτές να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και τα νομαρχιακά αναπτυξιακά προγράμματα της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 1622/1986 δεν θεωρούνται Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης κατά την έννοια του άρθρου αυτού και δεν εφαρμόζονται γι’ αυτά οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης.

Τα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης αποτελούν πολυτομεακές παρεμβάσεις, που εξειδικεύουν σε επίπεδο νομού εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές σε τοπικούς επιχειρησιακούς στόχους, σε αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας με βασικό σκοπό την ανάπτυξη και τη συγκράτηση του πληθυσμού σ’ αυτές. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. και πρόσθετους εθνικούς πόρους.

Οι δράσεις των παρεμβάσεων αυτών αφορούν κατά κύριο λόγο την υλοποίηση δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής λαμβάνοντας υπ’ όψη τις θεματικές προτεραιότητες του αντίστοιχου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της οικείας Περιφέρειας. Βασίζονται σε ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, και προσβλέπουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις χωρικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης λαμβάνουν υπ’ όψη τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό προγραμματισμό της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και τις ρυθμίσεις των γενικών και των ειδικών χωροταξικών σχεδίων, που αφορούν τον νομό.

Η εκπόνηση του κάθε Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης γίνεται με ευθύνη του δ.Σ. της Τ.Ε.δ.Κ., υποστηρίζεται από την Ομάδα Υποστήριξης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον αυτή έχει συσταθεί και υποβάλλεται για έγκριση στην οικεία Περιφέρεια. Για την εκπόνηση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης δύναται να υπάρξει προγραμματική συνεργασία με την αντίστοιχη Ομάδα Έργου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Πριν την υποβολή του στην Περιφέρεια το κάθε Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με τους λοιπούς αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής εφαρμογής του, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέργειας με τον αντίστοιχο προγραμματισμό τους.

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης εγκρίνεται από το αντίστοιχο Περιφερειακό Συμβούλιο, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που συνοδεύεται από σχετική έκθεση αξιολόγησης που συντάσσει η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της οικείας Περιφέρειας, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Η έγκριση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια αφορά αφ’ ενός την τεκμηρίωση των στρατηγικών καθώς και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και αφ΄ετέρου την εξειδίκευσή του σε παρεμβάσεις και δράσεις των ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και γίνεται με βάση το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό, που προσδιορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής. Οι πράξεις των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, που αφορούν Ο.Τ.Α. κάτω των 10.000 κατοίκων εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με διαδικασία άμεσης αξιολόγησης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη και υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης.

Η εκπόνηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης μπορεί να υποστηριχθεί συμβουλευτικά από εξωτερικούς συνεργάτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μετά από σχετική ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την αντίστοιχη Τ.Ε.δ.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το κόστος για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, δύναται να καλυφθεί από πόρους των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προ-γραμμάτων αυτών. Από πόρους των ίδιων προγραμμάτων δύναται να χρηματοδοτηθεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ προκειμένου να παρέχει οριζόντια υποστήριξη για τις ως άνω ενέργειες στις Τ.Ε.δ.Κ. των νομών της χώρας. Η συνολική χρηματοδότηση που δύναται να διατεθεί για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Τοπικής Aνάπτυξης ανέρχεται σε 3.000.000 €.

                                                 Η επιτροπή συντονισμού

Για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του συνόλου των ενεργειών υποστήριξης συγκροτείται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
(α) τρεις εκπροσώπους, που ορίζονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο,
(β) δύο εκπροσώπους που ορίζονται από το ΥΠ.ΕΣ,
(γ) από έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε,
(δ) από έναν εκπρόσωπο της Μ.Ο.δ. ΑΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α,
με τους αναπληρωτές τους.

Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αναπληρωτής του ο εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!