Εγκύκλιος για την συγχώνευση Ληξιαρχείων (έγγραφο)

Εγκύκλιο με οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, βάση της οποίας προχωρά η συγχώνευση τους.

ANAΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 332 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ 4813/Σ.1071/21-1-

2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί μερικής ανάκλησης της Φ.127080/57460/2010

Απόφασής του. Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ : 6ΩΣΙ46ΜΤΛ6-ΡΤΗ και ως

ημερομηνία έναρξης ισχύος της ορίζεται η 7

η Απριλίου 2020.

Προς: 1.Δήμο Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 321 31- ΛΙΒΑΔΕΙΑ

2.Δήμο Νεάπολης Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Ελευθερίου Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 567 28 –

ΝΕΑΠΟΛΗ

3.Δήμο Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.Δήμο Ελασσόνας Νομού Λάρισας

6

ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 402 00 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ

5.Δήμο Λευκάδας Νομού Λευκάδας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αντ.Τζεβελέκη & Υπ.Αθαν.Κατωπόδη

Τ.Κ. 311 00 – ΛΕΥΚΑΔΑ

6.Δήμο Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης

Γραφείο Δημάρχου

Κομνηνών 76, Τ.Κ. 570 13 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Α.Π.: 11239

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e42acca1d61a806ef33e552 στις 19/02/20 11:26

Γ.Κ. 2

Με την ανωτέρω συγχωνεύεται :

 το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας με το Ληξιαρχείο Δ.Ε.

Λεβαδέων του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας να

υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Χαιρώνειας, Δαύλειας και

Κορώνειας,

 το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης με το

Ληξιαρχείο Δ.Ε. Συκεών του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Νομού Θεσσαλονίκης να υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Συκεών,

Νεαπόλεως και Πευκών,

 α. το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων και το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Περάματος Δήμου

Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων με το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Ιωαννιτών του ίδιου Δήμου και

β. το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων με το Ληξιαρχείο

Δ.Ε. Ανατολής του ίδιου Δήμου,

έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων να υφίστανται Ληξιαρχεία στις

Δημοτικές Ενότητες Ιωαννιτών, Ανατολής και Παμβώτιδας,

 το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας Νομού Λάρισας με το Ληξιαρχείο Δ.Ε.

Ολύμπου, του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Ελασσόνας Νομού Λάρισας να

υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Ελασσόνας, Αντιχασίων, Λιβαδίου,

Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου, Βερδικούσσας και Τσαριτσάνης,

 το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Καρυάς του Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας με το Ληξιαρχείο της Δ.Ε.

Σφακιωτών, του ίδιου Δήμου έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Λευκάδας Νομού Λευκάδας να

υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου, Λευκάδας,

Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού,

το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Καλλιθέας και Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού

Θεσσαλονίκης με το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο

Δήμο Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του

Δήμου στο Ωραιόκαστρο.

Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι :

 Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και

εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κυριακίου, Αγίου

Παύλου, Νήσου Ιωαννίνων, Περάματος, Μπιζανίου, Καρυάς (Ελασσόνας), Καρυάς

(Λευκάδας), κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e42acca1d61a806ef33e552 στις 19/02/20 11:26

Γ.Κ. 3

Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της

6

ης Απριλίου 2020.

o Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των

Ληξιαρχείων αυτών των Δημοτικών Ενοτήτων αφού κλείσουν, θα

μεταφερθούν στα Ληξιαρχεία με τα οποία συγχωνεύονται και θα φυλαχθούν

επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους

ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.

 Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και

εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας, Μυγδονίας

και Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης κλείνουν με

σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του

ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 6

ης Απριλίου 2020.

o Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των

Ληξιαρχείων αυτών των Δημοτικών Ενοτήτων αφού κλείσουν, θα

μεταφερθούν στην έδρα του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης και

θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από

τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.

 Από την 7η-4-2020 οι Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Κυριακίου, Αγίου

Παύλου, Νήσου Ιωαννίνων, Περάματος, Μπιζανίου, Καρυάς (Ελασσόνας), Καρυάς

(Λευκάδας), Καλλιθέας και Μυγδονίας αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του

Ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

(υποσύστημα Ληξιαρχείου) στο Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται.

 Οι Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών,

Ανατολής, Ολύμπου, Σφακιωτών, Ωραιοκάστρου, δεν αποβάλλουν την ιδιότητα

του Ληξιάρχου.

 Από την 7η-4-2020 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων

συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων

Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών, Ανατολής, Ολύμπου, Σφακιωτών,

καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην

εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.

 Από την 7η-4-2020 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων

συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Νομού Θεσσαλονίκης καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e42acca1d61a806ef33e552 στις 19/02/20 11:26

Γ.Κ. 4

που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ωραιόκαστρου Νομού

Θεσσαλονίκης.

 Η αρίθμηση των ληξιαρχικών πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων των

Δημοτικών Ενοτήτων Λεβαδέων, Συκεών, Ιωαννιτών, Ανατολής, Ολύμπου,

Σφακιωτών, συνεχίζεται κανονικά.

 Για το Ληξιαρχείο του Δήμου Ωραιοκάστρου θα δημιουργηθεί νέος κωδικός

Ληξιαρχείου. Η αρίθμηση των ληξιαρχικών πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία του

Ληξιαρχείου του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης αρχίζει από τον

αριθμό 1 τόμος 1.

 Το συντομότερο δυνατόν και πριν την 7η-4-2020 τα ανωτέρω ενεργά Ληξιαρχεία θα

πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του

Υπουργείου Εσωτερικών (email: mp.users@ypes.gr) τα στοιχεία των νέων χρηστών

με υπογραφή Δημάρχου.

Δείτε την εγκύκλιο και ποια ληξειαρχεία συγχωνεύεται ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!