Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Οδηγίες για εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Περιφέρειες

Εγκύκλιο με το εγχειρίδιο και τον οδηγό Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) καθώς και οδηγίες εφαρμογής της, εξέδωσε, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Ειδικότερα η υπουργός ζητά την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να χρησιμοποιούν τεχνικές διοίκησης ολικής ποιότητας, ώστε να βελτιώνουν την διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο της υπουργού, σημειώνεται:

Η ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης είναι αξιωματικός όρος για τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωσή της λειτουργεί καταλυτικά στην βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, εισήχθη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (European Public Administration Network – EUPAN) το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), ως το πρώτο μέσο διαχείρισης της ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για το δημόσιο τομέα και αναπτύχθηκε από τον ίδιο το δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα στο Κέντρο Πόρων του ΚΠΑ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης έχουν εγγραφεί ως χρήστες του ΚΠΑ 4000 οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα.

Το ΚΠΑ είναι ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να βελτιώσουν την διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες προς πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσίες. Η ανάγκη για διαρκή βελτίωση των διοικητικών εργαλείων είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση του ΚΠΑ ήδη δύο φορές παλαιότερα (το 2000 και το 2006), ενώ πλέον έχει εκδοθεί και η τελευταία αναθεώρησή του το 2013, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης.

Η Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων προέβη στη μετάφραση του ΚΠΑ 2013 στα ελληνικά και στην έκδοση του νέου Εγχειριδίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου το 2013, η υπηρεσία μας προέβη στην επικαιροποίηση και έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του ΚΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες (σύσταση και λειτουργία Ομάδας Αξιολόγησης, τρόποι τεκμηρίωσης αξιολόγησης κ.τ.λ.) για την υλοποίηση της διαδικασίας, καθώς και χρηστικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο, ανάλυση βαθμολογίας κ.τ.λ.), τα οποία συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή σας και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας που θα αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους με τη χρήση του ΚΠΑ, με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται τόσο το Εγχειρίδιο του ΚΠΑ 2013, όσο και ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του. Με την ευκαιρία μάλιστα της αποστολής στις υπηρεσίες σας του ανωτέρω υλικού, επισημαίνεται το γεγονός ότι καθώς, σύμφωνα με βασικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, όλες οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να εντάσσονται πλέον σε ένα σύστημα ποιότητας, η εφαρμογή του ΚΠΑ τίθεται ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Προς το σκοπό αυτό και δεδομένου ότι η εφαρμογή του προτύπου, ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης και πιστοποίησης της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων οργανώσεων, έχει ιδιαίτερη σημασία, σας καλούμε να προβείτε στην έκδοση από την υπηρεσία σας απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του ΚΠΑ, με περιεχόμενο αυτής αφενός τον ορισμό των μελών της υπόψη Ομάδας και αφετέρου τον προσδιορισμό εκείνων των μονάδων ή υπηρεσιών σας επί των οποίων πρόκειται να εφαρμόσετε το ΚΠΑ. Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου επισυνάπτεται υπόδειγμα σχεδίου απόφασης για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο συνήθης χρόνος που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κ.Π.Α. είναι δύο έως τρεις μήνες, ανάλογα με την έκταση της εφαρμογής του σε μια δημόσια οργάνωση. Είναι σαφές ότι αυτό το χρονικό διάστημα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα τον οποίο πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του προτύπου στις μονάδες ή υπηρεσίες που θα επιλέξετε.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας υπάρχουν στο εγχειρίδιο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 2013 και στον Οδηγό Εφαρμογής του, όπου χρήσιμο είναι να γίνει αξιοποίηση των κατευθύνσεων που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 11 επ.) του Οδηγού.

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρχει συνεργασία με την υπηρεσία μας, η οποία έχει και την εποπτεία εφαρμογής του ΚΠΑ στη Δημόσια Διοίκηση, οι αποφάσεις συγκρότησης και ορισμού των μελών της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του ΚΠΑ θα πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα στην υπηρεσία μας, ώστε να προγραμματιστούν οι απαραίτητες δράσεις ενημέρωσης.

Σε επόμενο στάδιο και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας παρακαλούμε για την αποστολή στην υπηρεσία μας καταρχήν της Έκθεσης που θα συνταχθεί για την βαθμολόγηση-περιγραφή των αποτελεσμάτων της αυτο-αξιολόγησης, αλλά κυρίως της υποβληθείσας Έκθεσης Μέτρων Βελτίωσης.

Σχετικά σημειώνουμε ότι το υποβληθέν σχέδιο μέτρων βελτίωσης της απόδοσης της οργάνωσης, το οποίο εξάλλου αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς της προσπάθειας αυτοαξιολόγησης μέσω ΚΠΑ, θα αξιολογηθεί από την υπηρεσία μας προς την κατεύθυνση τυχόν προσδιορισμού συγκεκριμένων έργων διοικητικής μεταρρύθμισης, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Διαδρομή: www.minadmin.gov.gr / Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση-Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης / Ποιότητα και Αποδοτικότητα /

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτοαξιολόγησης, βρίσκεται όλο το υλικό που αφορά σε θέματα εφαρμογής του ΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα το Εγχειρίδιο του ΚΠΑ 2013, ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του, η αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537-12/04/2007 παλαιότερη εγκύκλιός μας, στην οποία περιγράφονται εν συντομία οι κύριες φάσεις και τα στάδια εφαρμογής του ΚΠΑ, καθώς και σχετικές νεώτερες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας. Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΚΠΑ, ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!