ΔΗΜΟΣΙΟ: ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ & ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ

Την προσπάθεια που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη (πριν, δηλαδή, την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή) ώστε να πείσει ότι το «Πρόγραμμα Κινητικότητας» δεν σημαίνει απολύσεις*, συνέχισε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης. Έτσι, λίγο πριν συναντηθεί με τους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ με non paper που διένειμε το υπουργείο τονίζεται ότι «η ένταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό».

Ωστόσο, είναι σαφές ότι πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις οι οποίες, σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κενής θέσης, οδηγούν σε απολύσεις.

Αν και το αρχικό κείμενο του Μεσοπρόθεσμου περιλάμβανε και τους ΥΕ, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι αφορά μόνο ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), διοικητικού, που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ των οποίων η οργανική θέση καταργείται. Σ’ αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προβλέπεται σε προσχέδιο εγκυκλίου που έχει στείλει στην ΑΔΕΔΥ το υπουργείο «συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις» (σ.σ. πρόκειται για θέσεις που δημιουργήθηκαν, μεταξύ άλλων, από μετατάξεις στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ κλπ εργαζομένων επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που έκλεισαν ή συγχωνεύθηκαν).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει γίνει υπολογισμός πόσοι είναι συνολικά στο Δημόσιο Τομέα. Πάντως μόνο για τους ΟΤΑ οι πληροφορίες τούς ανεβάζουν στους 2.500-3.000 άτομα.

Παράλληλα από τις υποχρεωτικές μετατάξεις ή τη διαθεσιμότητα εξαιρούνται οι υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών ότι «αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% (σ.σ. από 30% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του Μεσοπρόθεσμου) του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας», ενώ στις εξαιρέσεις προστίθενται και οι απασχολούμενοι στον ΟΑΕΔ.

Να σημειωθεί ότι η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας προβλέπει 2000 απολύσεις εντός του έτους και άλλες 25.000 το 2013.

 

Άμεση εφαρμογή μέτρου υπό την απειλή Πειθαρχικού

Οι υπάλληλοι πρόκειται να μετακινηθούν και τα διαπιστωμένα κενά να καλυφθούν το συντομότερο. «Για αυτό», όπως λένε οι πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, για τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης, και μάλιστα με την απειλή πειθαρχικών ποινών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών».

Ποιους υπαλλήλους ΔΕ εκτός ΑΣΕΠ αφορά

Όπως λένε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που εξαιρεί τους υπαλλήλους ΥΕ (σ.σ.: προβλέπει και για αυτούς μετάταξη το Μεσοπρόθεσμο, αλλά ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης είπε στην αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ, όταν έκανε κατάληψη στο υπουργείο η ΠΟΕ-ΟΤΑ, πως δε θα τους συμπεριλάβει τελικά στις μετατάξεις), το «Πρόγραμμα Κινητικότητας» αφορά:

  • αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.

  • αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε. και Π.Ε).

  • αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

Όλοι αυτοί, κατά το υπουργείο έχουν προσληφθεί με αδιαφανείς διαδικασίες, «δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας», λέει χαρακτηριστικά, και ως εκ τούτου «είναι εύλογο να ξεκινά η διαδικασία με υπαλλήλους που δεν έχουν ατομικά αξιολογηθεί». Ωστόσο, διευκρινίζει για να αποφύγει τα χειρότερα σε χαρακτηρισμούς ότι «δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών, οι υπάλληλοι δεν στοχοποιούνται».

Γιατί επιλέχθησαν

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «στις εν λόγω ειδικότητες, που άλλωστε έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα, παρατηρείται ιδιαίτερη συγκέντρωση υπαλλήλων». Για αυτό και επιλέχθηκαν να ενταχθούν άμεσα στο σχήμα κινητικότητας, «ώστε να μεταφερθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό».

Περιορισμοί στην έκταση εφαρμογής του μέτρου

Εφαρμόζοντας το Μεσοπρόθεσμο, το υπουργείο θέτει τρεις περιορισμούς για την κατάργηση των θέσεων, και ως εκ τούτου της υποχρεωτικής μετάταξης του προσωπικού. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:

  • ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες,

  • οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται,

  • οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.

Ευαίσθητες υπηρεσίες που εξαιρούνται

Λαμβάνεται πρόνοια να εξαιρεθούν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας).

 

Διαβάστε επίσης:
ΑΔΕΔΥ: Η κινητικότητα οδηγει σε μαζικές απολύσεις

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ: ΕΚΤΟΣ ΔΕ, ΥΕ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΕΟΙ
ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
*Μανιτάκης: Βαπτίζει τις απολύσεις… μετακινήσεις

Περιφερειάρχες: Ο Σαμαράς μάς θέλει διορισμένους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!