Τρίτη
30
Μάι
Back
Δημόσιο, ΟΤΑ -Συμβασιούχοι: Αλλαγές σε ωράριο και όρια ηλικίας (νομοσχέδιο)

Δήμοι: Ξεκινάει εργασία & σαββατοκύριακα -Αλλαγές για προσλήψεις συμβασιούχων, παρατάσεις συμβάσεων (ΦΕΚ)

Κυλιόμενη εργασία και τα σαββατοκύριακα στους δήμους θεσπίζεται λόγω κορωνοϊού, με την νέα ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: «Καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα».

Επίσης, με το τεσσαρακοστό έκτο της ΠΝΠ, με ηλεκτρονικό τρόπο και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις συμβασιούχων σε δήμους ή φορείς του δημοσίου. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο».

Επιπλέον, παρατείνονται για τέσσερις μήνες οι συμβάσεις εργαζομένων σε ΔΕΥΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης σε εργαζόμενους στη δημοτική αστυνομία.

Παράλληλα, καθώς, όπως είχε πει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκης, ήδη κάποιοι καταναλωτές δεν πληρώνουν τιμολόγια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από τους δήμους, προβλέπεται ότι «σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών».

Τέλος, στο ΥΠΕΣ «συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, που μπορεί να διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. Έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση

των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι

δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των

μελών του οικείου συμβουλίου.

 1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 36 του

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-

λήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), με απόφαση του οικείου

δημάρχου είναι δυνατόν να:

α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πεν-

θήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό

υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται

λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτι-

κών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας

για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθ-

μό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή

από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο

επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων

ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης,

αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από

της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα

είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της

31ης Μαΐου 2020.

 1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέ-

ταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α΄ 64), η φράση «με τη διαδικασία της

απευθείας διαπραγμάτευσης» αντικαθίσταται από τη

φράση «με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),».

β) Στην παρ. 10 του τριακοστού έβδομου άρθρου

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α΄ 68), η φράση «με απευθείας ανάθεση κατά παρέκ-

κλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας

περί δημοσίων συμβάσεων,» διαγράφεται.

 1. α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 156 του

ν. 4600/2019 (Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι

εν λόγω Σύνδεσμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προ-

γραμμάτων και δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως πηγής

χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν

από αυτά».

β) Η ισχύς της περ. (α) ανατρέχει στην έναρξη ισχύος

του ν. 4600/2019.

 1. α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για

την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η

Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επι-

χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται

να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους

ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των

μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού

της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά

την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι

δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να

επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτε-

λείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων,

κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο

αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρα-

τείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλο-

ντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλ-

λογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή

των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την

έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του

ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης

λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού

χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου

2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής,

υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό

τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώ-

σεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των

υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του

εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) εφαρμόζονται ανα-

λόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτή-

ματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ

έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που

δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πι-

στώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκα-

οκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορη-

γήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων

που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του

παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά

παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.

 1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

προσωπικού που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχει-

ρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους Φορείς

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως

την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως

τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους.

 1. Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικώς για

το χρονικό διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις

30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του

ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής

υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της

υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυ-

χτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%),

για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την

προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017

Το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται,

ως εξής:

«Άρθρο 69

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και

των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό ανα-

πτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό

την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση

μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς

της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της

βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών

και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας

της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οι-

κονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνο-

ϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και

πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

 1. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,

οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ

δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρα-

καταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε

είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και

εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδο-

τείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του

Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ α’ και β’

βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συν-

θηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών

και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων που καλύπτονται

από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο

Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο

με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέ-

τηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών

συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογα-

ριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρη-

ματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύ-

ονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας

και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων

φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων έντα-

ξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής

αιτημάτων της έκτακτης χρηματοδότησης, ο έλεγχος

της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δι-

καιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του

προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολο-

γητικά για την αποπληρωμή των δανείων των περ. α΄

και β΄της παρ. 2 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-

σεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς

και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι

δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό την

προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων

της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερι-

κών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών κα-

λούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα

ένταξης.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται

η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β΄ της παρ. 2.

Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης

που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με μόνη

την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαι-

ούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την

προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται

σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας

της δημόσιας υγείας ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής

συνοχής και αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορί-

ζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων

και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να

διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται

με αυτήν.

 1. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρό-

γραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολό-

γησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από

πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερι-

κών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και

δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση

αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπλη-

ρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της

Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη

λειτουργία της. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υπο-

στήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της

ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν

τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν με-

λέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν

το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ

της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική

τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Στο αίτημα

ένταξης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία

που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, άλλως το

αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις

της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 δύναται

να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά

πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό-

ντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα

οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού

κεφαλαίου.

 1. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264

του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272).

 1. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του

Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης,

η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου

Εσωτερικών, έναν (1) μηχανικό της Ελληνικής Εταιρεί-

ας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1)

εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την

απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και

κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία και

την εκπλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραμματεια-

κής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλή-

λους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις

των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν

καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη

τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου

απαιτείται.

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο

Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

αντικαθίσταται, ως εξής:

«9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγε-

ται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής

αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με σκοπό:

α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του

κεντρικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των

αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του

Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών εποπτευ-

όμενων φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προ-

γράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων

φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων

που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδο-

τούμενους πόρους,

γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17

του παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 4635/2019

(Α΄ 167).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ μπορεί να

αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προ-

γραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της περ. γ΄. Με την απόφα-

ση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)

μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των

ειδικών προγραμμάτων αναπτυξιακών δανείων του

Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου

φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών».

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)

καταργείται.

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο

Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού

δημόσιου τομέα

 1. Η παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68)

δεν καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου

προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορί-

στου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του άρθρου 14

του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-

νος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνο-

ϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν

της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις Ανακοινώ-

σεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον

φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ εξαίρεση τα-

χυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετι-

κή απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για

Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο

Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν

δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής

των αιτήσεων.

Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά

την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαι-

τούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με

άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υπο-

ψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του

ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον

προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρό-

νο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των

έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώ-

πισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες

πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό

τρόπο.

 1. Οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραμματέ-

ων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων

και τμημάτων δεν καταλαμβάνoνται από την αναστολή

που προβλέπεται στην παρ. 5 του τριακοστού όγδοου

άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-

εχομένου. Παράταση των προθεσμιών αυτών των δια-

δικασιών δύναται να προβλεφθεί με απόφαση του κατά

περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρμόδιου

οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος

κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορω-

νοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν

της 30ης Ιουνίου 2020.

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών

πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντι-

καθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,

η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης

ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής

και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτού-

ντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικεί-

ου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής

σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊ-

όντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση

και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου

εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα

του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με από-

φαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η

οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υπο-

δοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των

κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο,

η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας,

καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη

λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους

για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται

κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα

με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το προϊόν της

δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή από-

φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης

και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και

κάθε άλλο συναφές ζήτημα».

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο

Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων

Καταστημάτων Κράτησης

 1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου

5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α΄ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας,

κλάδου ή ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε

σχέση εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώ-

ρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,

απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου

της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή του νό-

μιμου αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

του Καταστήματος Κράτησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής

του αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευ-

κολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην

περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο

Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς εί-

ναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν

και τα καθήκοντα που ασκούν.

 1. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους

εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης της

Χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολι-

τικής δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από

τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Καταστήματος

Κράτησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του άδειες κατ’

εφαρμογή της παρ. 1.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!