Το 2016 η ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ - Ποιοι εξαιρούνται (ΦΕΚ) - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
26
Ιανουάριος
Back

Το 2016 η ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ – Ποιοι εξαιρούνται (ΦΕΚ)

Από το 2016 θα ανανεώνουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου το δελτίο ανεργίας τους οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)«από 4.01.2016 η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης».

Από την διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι αιτήσεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρόνια ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ /ΜΜΕ που θα υποβάλλονται με τον παραδοσιακό τρόπο της επίσκεψης στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΕΔ είχε προαναγγείλει ότι η ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνει από 1 Απριλίου 2014 κάτι που ωστόσο δεν κατέστη εφικτό.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Αριθμ. 576/11/03.03.2015 (4)

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 71 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011).
  1. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014).
  1. Τις αποφάσεις Δ.Σ 3701/55/22.11.2011 (ΦΕΚ 3018/Β΄/30.12.2011) και 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014).
  1. Τη γνώμη των μελών του.
  2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014) απόφασης του, σχετικά με το Σύστημα

Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ, ήτοι:

Α) την αντικατάσταση της παραγρ. 6 του αρθρ. 2 του Κεφ. Α΄, ως εξής:

«6. Από 4.01.2016 η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση κω−

δικών πρόσβασης».

Β) την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφ. Β, ως εξής:

«Από τις 04.01.2016 και έπειτα οι αιτήσεις για τις ανωτέρω παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότη−

σης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ,

ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ − ΜΜΕ, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, από τους

ίδιους τους ενδιαφερομένους, με τη χρήση κωδικών».

Την τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ, ως εξής:

Ο τίτλος του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ΄ της με αριθμό 3701/55/22−11−2011 απόφασης του, αντικαθίσταται

ως εξής: «Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Βεβαιώσεων Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών».

Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 14 της με αριθμό 3701/55/22−11−2011 απόφασης του, αντικαθίσταται ως

εξής:

«Η Βεβαίωση Ανεργίας και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μπορούν να

χορηγούνται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ είτε

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Η Βεβαίωση Ανεργίας και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που χορηγούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρουν προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυνάμει του άρθρου 14 παραγρ. 1 του ν. 3979/2011 («Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α΄138) έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!