Χορήγηση έγκρισης άσκησης δραστηριοτήτων ΚΗΦΗ & ΚΔΗΦ (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση με τον καθορισμό της διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης άσκησης δραστηριοτήτων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει η δραστηριότητα των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 88.10.12. και η δραστηριότητα των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.ΔΗ.Φ.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 88.10.15.

Άρθρο 2

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 3

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας

 1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς την αδειοδοτούσα αρχή αίτηση για έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας, φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του, αυτοπροσώπως.

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., αντί του Παραρτήματος Ι, υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙΑ και ΙΙΒ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 1. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από κατά νόμο αρμόδιο ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η δυναμικότητα, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως Κ.Η.Φ.Η. ή Κ.Δ.Η.Φ.και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως Κ.Η.Φ.Η. ή Κ.Δ.Η.Φ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως η υπό στοιχεία Π1γ/Α/ΑΓΠ/ οικ. 14963/9.10.2001, Β΄ 1397 και η υπό στοιχεία Π 4α οικ. 4633/29.9.1993, Β΄ 789) υπουργική απόφαση και ότι είναι προσβάσιμος από εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
 2. Ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων – τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το Κ.Η.Φ.Η. ή το Κ.Δ.Η.Φ., στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

β. Δελτίο δομικής τρωτότητας. Εφόσον βάσει του δελτίου αυτού, το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Υ (Υψηλής Προτεραιότητας Ελέγχου), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 7581/11-2-2014 (Β΄ 405), απαιτείται επιπλέον βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό, η οποία βασίζεται σε μελέτη στατικής επάρκειας, που έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Ομοίως απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας, εάν η δραστηριότητα στεγάζεται ολικώς ή μερικώς σε αυθαίρετο κτίριο, το οποίο έχει υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων και για το οποίο υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης μελέτης στατικής επάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

γ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του φορέα της δραστηριότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της παρ. α του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και για τα πλημμελήματα και κακουργήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο του και σε όλα τα μέλη της διοίκησης.

ε. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 6 της παρούσας.

 1. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ απαιτούνται επιπλέον:

α. ευκρινές φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου ή το σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης, με τις τροποποιήσεις του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του αιτούντος νομικού προσώπου.

β. πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή πράξη αρμόδιας υπηρεσίας απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

 1. Για τη χορήγηση της έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ):

α. τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πράξεις ή στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης του φορέα της δραστηριότητας,

β. στοιχεία ή πιστοποιητικά περί της τρέχουσας κατάστασης (ενεργή, λύση, εκκαθάριση, πτώχευση, κ.ο.κ.) της εταιρείας.

 1. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των δικαιολογητικών, σε τυπικό και ουσιαστικό επίπεδο, και διενεργεί αυτοψία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας.
 2. Αν η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ελλείψεις στην αίτηση ή στα δικαιολογητικά, ειδοποιεί, γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, τον φορέα της δραστηριότητας εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο φορέας οφείλει να συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα λάβει την ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή του απορρίπτεται.
 3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης και των δικαιολογητικών και τη διενέργεια της αυτοψίας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται εντός 60 ημερών από την προσήκουσα υποβολή (τυπική και ουσιαστική πληρότητα) της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
 4. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια, κατά την κρίση της, υπηρεσία, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
 5. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.

Άρθρο 4

Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

 1. Σε περίπτωση επικείμενης αύξησης του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων, επικείμενης μεταβολής της κτιριακής υποδομής, καθώς και κάθε άλλης επικείμενης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας για την οποία απαιτείται τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Η έγκριση της τροποποίησης χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (τυπική και ουσιαστική πληρότητα). Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της τροποποίησης της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι αυτή έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
 2. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής. Η ενημέρωση κοινοποιείται στην αδειοδοτούσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, και πάντως πριν την επιδιωκόμενη μεταβολή.

Άρθρο 5

Έλεγχοι

 1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις της παρούσας και του Κεφαλαίου Κ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και της ειδικότερης κατά το αντικείμενο της δραστηριότητας νομοθεσίας. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Η αδειοδοτούσα αρχή κατά την αυτοψία για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και κατά τους ελέγχους της παραγράφου 1 δύναται να συνεπικουρείται από κλιμάκιο υπαλλήλων της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα για την εν λόγω συνδρομή προσόντα.

Άρθρο 6

Παράβολο

 1. Για την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 124 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση, καθώς και την ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.
 3. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για την έγκριση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 11 ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ‘’Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.
 4. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β΄ 979).
 5. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, το παράβολο που προβλέπεται στην περ. θ’ του άρθρου 10 του π.δ. 395/1993 για την έναρξη λειτουργίας των Κ.Δ.Η.Φ. για άτομα με αναπηρία καταργείται.

Άρθρο 7

Παραβάσεις, εύρος πλαισίου κυρώσεων και διακοπή λειτουργίας

 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται άσκηση της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας και διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, προσωρινή ή οριστική.
 2. Επίσης διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Προσωρινή διακοπή επιβάλλεται αν:

αα) συντρέχει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων ή εργαζομένων,

ββ) υπάρχει παρέκκλιση από τον σκοπό της, όπως αυτός καθορίζεται στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετάκλητης ποινής προς τους υπευθύνους για κακή συμπεριφορά προς τα εξυπηρετούμενα άτομα για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα,

γγ) το αιτηθεί ο φορέας της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας,

δδ) επίκειται κτηριακή επέκταση ή ανακαίνιση μεγάλης έκτασης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή έχει διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες.

Στις περιπτώσεις αα) και ββ) τίθεται προθεσμία από την αδειοδοτούσα αρχή για άρση της παράβασης και συμμόρφωση.

β) Οριστική διακοπή επιβάλλεται αν:

αα) παρά την ταχθείσα προθεσμία προς συμμόρφωση και άρση της παράβασης σύμφωνα με την παρ. 2, η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται μετά από επανέλεγχο.

ββ) διαπιστωθεί παράβαση, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να αρθεί,

γγ) το αιτηθεί ο φορέας της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας.

 1. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αδειοδοτούσα αρχή.

Άρθρο 8

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

 1. Το πρόστιμο του άρθρου 7 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής μεγέθους δραστηριότητας Χ συντελεστής προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης

 1. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.
 2. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των παρ. 3.1 έως 3.3.

3.1 Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της ΚΔΗΦ,ΚΗΦΗ: 2

3.2 Αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον: 4

3.3 Διάρκεια παράβασης:

3.3.1 λιγότερο από μήνα: συντελεστής 1

3.3.2 ένας μήνας έως έτος: συντελεστής 1,5

3.3.3 άνω του έτους: συντελεστής 2

 1. Ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σύμφωνα με τη δυναμικότητα

4.1. Αν η δραστηριότητα έχει δυναμικότητα μέχρι 30 φιλοξενούμενους: συντελεστής 1

4.2. Αν η δραστηριότητα έχει άνω των 30 φιλοξενούμενων : συντελεστής 2

 1. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των 2 ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 7, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.
 2. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.
 3. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ή μεγαλύτερο από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
 4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 9

Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

 1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας πλην των σχετικών με την έγκριση του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων του άρθρου 7 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 10

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/ οικ. 14963/2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την λειτουργία κάθε Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων απαιτείται προηγούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)».

 1. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/ 2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397) καταργείται.
 2. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/ 2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα χορηγηθεί η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΚΗΦΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]