Αυτοδιοικητικές-Ευρωεκλογές: Όλη η διαδικασία-Υποψηφιότητες, εκλογικά τμήματα, ψηφοδέλτια, ετεροδημότες, αποτελέσματα (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων σημειώνεται:

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ταυτόχρονα µε τον πρώτο γύρο των
αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπου δεν αναδειχθούν περιφερειάρχες ή δήµαρχοι, ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και εφόρους αυτών.

Στις εκλογές αυτές θα ψηφίσουν για πρώτη φορά οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που, εντός του 2019, συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης για πρώτη φορά θα ψηφίσουν για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και οι πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα µας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον όµως είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4406/2016 «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών» (Α΄133).  µε την κείµενη νοµοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήµων και συµπληρώνουν εντός του 2019 τουλάχιστον το 17ο
έτος της ηλικίας τους.

Για τους πολίτες της Ένωσης ισχύει ότι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα είτε στο κράτος µέλος καταγωγής είτε στο κράτος µέλος κατοικίας. ∆εν είναι επιτρεπτό όµως να ψηφίσουν περισσότερο από µία φορά κατά τις ίδιες εκλογές.

Ιδιαιτέρως σηµειώνεται ότι µία εκ των βασικών αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο της ανάδειξης των περιφερειακών και δηµοτικών αρχών, είναι η θεσµοθέτηση του εκλογικού
συστήµατος της απλής αναλογικής.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που διέπει τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών αρχών.

Ειδικότερα, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπαγορεύεται από τις διατάξεις των νόµων 4255/2014 «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄89) και 2196/1994 (Α΄41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών διέπεται από τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους 4555/2018 ««Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – … [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…

– Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133)» και 4406/2016 «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών» (Α΄133).

Ιδιαίτερης µνείας χρήζουν οι τελευταίες τροποποιήσεις του πδ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’
57) µε το νόµο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

Υπενθυµίζεται ότι οι διατάξεις του πδ/τος 26/2012 καθορίζουν, συνδυαστικά µε τους προαναφερόµενους νόµους το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών, θεωρεί χρήσιµη την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς όλες  τις υπηρεσίες και τα όργανα που εµπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, µε σκοπό την υποβοήθηση και εκπλήρωση του έργου τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΥΠΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!