Categories: Υπουργεία

Αβραμόπουλος: Ανεξάρτητο Σώμα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Απάντηση εκ μέρους της Κομισιόν έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ύστερα από σχετική ερώτηση 13 Ευρωβουλευτών από την Ευρωομάδα της Αριστεράς και την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, την οποία συνυπογράφει και ο Αντιπροέδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πρόταση της Κομισιόν για την σύσταση Ευρωπαικής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος στην απάντησή του σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα είναι ανεξάρτητο σώμα, καθώς επίσης και ότι ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα λογοδοτεί απευθείας στο ΔΣ και στο Συμβουλευτικό Φόρουμ. Παρόλα αυτά, ο Επίτροπος ομολογεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στον έλεγχο του μηχανισμού καταγγελιών, ενώ προβλέπεται να λάβει μετά από 3 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας του έκθεση σχετικά με το κατά πόσο τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

Παράλληλα η Κομισιόν δια στόματος Αβραμόπουλου υπογραμμίζει ότι το Συμβουλευτικό Φόρουμ  θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός θα μπορεί να ενισχύσει από διαρθρωτική άποψη τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης και οι υπόλοιποι υπογράφοντες Ευρωβουλευτές, επικαλούμενοι την πρόταση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 αναφορικά με την σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, είχαν καταθέσει ερώτηση ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία του υπό σύσταση του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της EBCG, ενώ ζήτησαν και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαμέσου των επιτροπών LIBE και DROI.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

[1] Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001236/2016 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D) και Tania González Peñas (GUE/NGL)

Θέμα:         Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (EBCG) και μηχανισμός      υποβολής καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής[2] με ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των κρατών μελών, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με σοβαρούς κινδύνους παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, όπως συνέβη κατά το παρελθόν με τον FRONTEX. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν παρόμοιοι κίνδυνοι, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ένα συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, έναν υπεύθυνο για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για παραβιάσεις δικαιωμάτων από τις δράσεις της EBCG (Άρθρα 70,71,72)[3].

Ωστόσο, ο προτεινόμενος μηχανισμός υπόκειται στον έλεγχο του υπεύθυνου για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και, μέσω αυτού του εκτελεστικού διευθυντή της EBCG, για τις αποφάσεις των οποίων δεν υφίσταται καμία εγγύηση για αμεροληψία και διαφάνεια.

  1. Με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί και θα ελεγχθεί η ανεξαρτησία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της EBCG;
  2. Θα υπάρχει συμμετοχή των Επιτροπών LIBE/DROIT του Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει το δημοκρατικό κύρος και την αξιοπιστία του μηχανισμού;
  3. Θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο το συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

EL

E-001236/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου

εξ ονόματος της Επιτροπής

(13.7.2016)

Η πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (EBCG) προβλέπει ότι ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ορίζει, περαιτέρω, ότι είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Φόρουμ.

Ο μηχανισμός καταγγελιών είναι διοικητικός μηχανισμός, στο πλαίσιο του οποίου ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Οι παραδεκτές καταγγελίες σχετικά με μέλος του προσωπικού του Οργανισμού θα διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα εξασφαλίζει κατάλληλες ενέργειες παρακολούθησης, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα. Οι παραδεκτές καταγγελίες σχετικά με συνοριακό φύλακα κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος των ομάδων θα διαβιβάζονται στο κράτος μέλος καταγωγής. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα καταχωρίζει τις ενέργειες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οι ποινικές έρευνες θα διεξάγονται από τα κράτη μέλη.

Η πρόταση δεν προβλέπει ενεργό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση του μηχανισμού καταγγελιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει εντούτοις έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ειδική ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

Το Συμβουλευτικό Φόρουμ, ως πόρος γνώσεων και εμπειρογνωσίας που συμβουλεύει τον Οργανισμό σε όλα τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός θα μπορεί να ενισχύσει από διαρθρωτική άποψη το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διάφορων δραστηριοτήτων του, και συγκεκριμένα του μηχανισμού καταγγελιών.

[1]

[2]          http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf

[3]          Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.

Recent Posts

Εκτοξεύθηκε ο πύραυλος της SpaceX που μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες

κτοξεύτηκε με επιτυχία από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα ο πύραυλος της εταιρείας SpaceX που μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή…

6 λεπτά ago

Foreign Office: Δεν θεωρούμε ότι τελεί υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου

Τo Foreign Office απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων δημοσιογράφων για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών ανέφερε ότι αυτή δεν τελεί υπό…

16 λεπτά ago

Spiegel για Nord Stream: «Σαμποτάζ με συμμετοχή κρατικών παραγόντων» λέει η γερμανική αστυνομία

Η ομοσπονδιακή αστυνομία στη Γερμανία ΒΚΑ θεωρεί πως οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream ήταν «στοχευμένη ενέργεια σαμποτάζ» στην οποία…

17 λεπτά ago

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει το πρωί για την Πράγα προκειμένου να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής…

27 λεπτά ago

Πούτιν: Η Ρωσία έχει μεγάλο σεβασμό για τον ουκρανικό λαό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με δασκάλους η οποία μεταδόθηκε από την…

29 λεπτά ago

Οικονόμου για επιστολή φον ντερ λάιεν: Δικαιώνεται η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την επιστολή της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν για πλαφόν στο φυσικό αέριο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης…

37 λεπτά ago