ΑΣΕΠ: Αναρτηθήκαν τα αποτελέσματα για τους 1.891 «διαθέσιμους»

Aναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των 1.891 υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 2/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

Προσωρινός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας)

Αλφαβητικός προσωρινός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης

Προσωρινός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός)

Προσωρινός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής)

Συνοδεύονται, δε, από διευκρινιστικό Υπόμνημα για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανάγνωση των πινάκων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει το Σάββατο, 13.4.2013 και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013. Με τις ενστάσεις μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ 2131319187 ή 2131319188 ή 210 6467728) με την ένδειξη «Ένσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2013».

Διαβάστε επίσης:

ΑΣΕΠ: Από 19 φορείς στοιχεία για εκπρόθεσμους «διαθέσιμους»
ΑΣΕΠ: Σε ετοιμότητα για να αναρτήσει τους προσωρινούς Πίνακες
Μηχανογραφικό: Ξεκινάει η 20ήμερη προθεσμία για τους εκπρόθεσμους «διαθέσιμους»

Δημόσιο: Στο asep.gr πληροφορίες για μετακίνηση υπαλλήλων
ΑΣΕΠ: 1.800 ΙΔΑΧ ΔΕ συμπλήρωσαν το «μηχανογραφικό»
Πειθαρχικό έλεγχο 98 φορέων ζητεί ΙΔΑΧ ΔΕ από το Μανιτάκη
ΑΣΕΠ: Ολοκλήρωσε την επεξεργασία δεδομένων για τους «διαθέσιμους»
ΑΣΕΠ: Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
Μέχρι 13/3 η συμπλήρωση του «μηχανογραφικού» – Τι λέει η εγκύκλιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΕΠ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση