Αλλαγές στην διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας σε 18 άρθρα (έγγραφο)

Με 18 άρθρα (31 έως 49) του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟτου υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που παρουσίασε αποκλειστικά η aftodioikisi.gr, αλλάζει η διαδικασία απονομής ιθαγένειας:

Διαβάστε αναλυτικά τα άρθρα:

Μέρος δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής

Ιθαγένειας

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος

κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως το άρθρο είχε προστεθεί

με το άρθρο 1 του ν.3838/2010 (Α΄49) και τροποποιηθεί με το άρθρο 18

του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4332/2015 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1α

του ν.

4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτ. α΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο

δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά,

κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παρ. 2,

πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και

παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε

θέμα σχετικό με την εφαρμογή του».

β) Στην περίπτ. γ΄ οι λέξεις «της παραγράφου 4» αντικαθίστανται από

τις λέξεις «της παρ. 2».

 1. Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με

το ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4332/2015, (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4452/2017

(Α΄17) και με το άρθρο 31 παρ.1β του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται

οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού με πιστοποιημένη αναπηρία από

αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται

αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης

περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής

αποκατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την

εφαρμογή του.»

β) Στην περίπτ. β’ της παρ. 5 οι λέξεις «της παραγράφου 2»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 1».

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 ν. 3838/2010 (Α΄49),

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσιαστικών

προϋποθέσεων της παρ. 1, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής

Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδική δοκιμασία (τεστ), που αυτή

διεξάγει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται οι

προδιαγραφές της ειδικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με

την οργάνωση και το περιεχόμενό της.»

 1. Προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Όσοι έχουν φοιτήσει με επιτυχία για τρία τουλάχιστον έτη στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που

ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και

διδασκαλίας ή έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή

έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή όσοι κατέχουν

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνικά ή κατέχουν

πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

επιπέδου Β1 τουλάχιστον που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του

π.δ. 363/1998 (Α’ 242), όπως τροποποιήθηκε, με το π.δ.

60/2010(Α΄98), θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση

της περίπτ. α’ της παρ. 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση

γλώσσας.

Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για

πολιτογράφηση θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση

της περίπτ. α’ της παρ. 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση

γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται α) οι ειδικότερες

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση

πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση,

β) οι προδιαγραφές της ειδικής εξέτασης που διενεργείται με ευθύνη

της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση, γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό

με την οργάνωση και το περιεχόμενό της, δ) οι φορείς που χορηγούν

πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση,

ε) το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.»

 1. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

34

«5. Αλλοδαποί ηλικίας άνω των 65 ετών ή αλλοδαποί με νοητική ή

ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να πολιτογραφηθούν, χωρίς να

συντρέχει μέρος των προϋποθέσεων της παρ. 1. Με κοινή απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία

εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο

πρόσωπο των ατόμων αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη

διαδικασία πολιτογράφησής τους.»

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν.3838/2010 (Α΄ 49)

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών που

αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα,

που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η

φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας».

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ».

 1. Στην παρ. 3 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις

παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5Α».

 1. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας μπορούν

να εκπροσωπούνται για την υποβολή αίτησης και δήλωσης

πολιτογράφησης από αυτόν που έχει ορισθεί νόμιμα δικαστικός

35

συμπαραστάτης τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το

άρθρο 9».

Άρθρο 34

Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004 (Α΄ 217), όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 40 του ν.

3731/2008 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαδικασία πολιτογράφησης

 1. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ελέγχει την πληρότητα

του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων που

προβλέπονται στο άρθρο 5. Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν

συντρέχουν, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

απορρίπτει την αίτηση.

 1. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, η Περιφερειακή

Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό ποινικού

μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και

απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του

αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του

αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του

αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν

μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η παράλειψη των

υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώμη δεν κωλύει την

έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

 1. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, η αίτηση

πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και

εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παράλληλα, η αρμόδια Περιφερειακή

Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί να

διαμένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε εξέταση, σε

36

συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής

Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να

προσκομίσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσει ότι

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της

πολιτογράφησης.

 1. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται με απόδειξη. Μη

εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας.

Αν η κλήση του αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο

φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν

εμφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτηση

πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 1. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ),

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που προβλέπεται

στην παρ. 3 του άρθρου 5Α.

 1. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο

αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις

των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιόν της για εξέταση. Στη

συνέχεια, η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοινοποιείται

στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως

αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της, ενώπιον του Συμβουλίου

Ιθαγένειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και

πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέματα δημόσιας ή

εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην εισήγηση. Για την υποβολή

αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή

παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ.

 1. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς

δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον της οικείας Επιτροπής

Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς

προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις

οποίες ο ίδιος παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για

εξέταση και διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο

Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες για το πρόσωπο που

37

επιδιώκει να πολιτογραφηθεί με την ιδιότητα του ομογενούς ότι πληροί

τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης».

Άρθρο 35

Προσθήκη άρθρου 7Α στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004

προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α

 1. Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, μετά την υποβολή της αίτησης

πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, σύμφωνα με το

άρθρο 7, δεν διαμένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από

τον Υπουργό Εσωτερικών.

 1. Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύμφωνα με την παρ. 1

αλλά η διαδικασία αναστέλλεται από την αρμόδια Περιφερειακή

Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, όταν κατά

το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση

σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής

περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν

υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες, (β) εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς

δεσμούς με τη χώρα. Η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας

κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα.

 1. Με αίτηση του ενδιαφερομένου, η διαδικασία που ανεστάλη σύμφωνα

με την παρ. 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την

Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της

απουσίας του».

Άρθρο 36

Προσθήκη άρθρου 7Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

38

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004

προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:

«Άρθρο 7Β

Περιπτώσεις παραπομπής στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο

Ιθαγένειας

 1. Στην περίπτωση που η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας

αμφιβάλει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7Α, ο

Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση, πριν

από την κλήση του αιτούντος αλλοδαπού σε εξέταση, για να

διατυπώσει προς τούτο γνώμη το Συμβούλιο Ιθαγένειας, μετά από

εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

 1. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ως προς τη συνδρομή ή τη μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και

εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός

Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό

Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός των Εσωτερικών

μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο

Συμβούλιο Ιθαγένειας.

 1. Στην περίπτωση που ο Υπουργός των Εσωτερικών αμφιβάλλει για την

ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της

Επιτροπής Πολιτογράφησης, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για

διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας».

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του άρθρου 9 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και

142 παρ. 3 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

39

 1. Στην παρ. 3, οι λέξεις «Γενικού Γραμματέα της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας».

 1. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί

να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης».

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, (Α΄49),

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.3938/2011 (Α΄

61) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και

το άρθρο 59 του ν. 4456/2017 (Α΄24), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παρ. 1 αποτελούνται από:

α. τον προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης

Ιθαγένειας, ως πρόεδρο,

β. τον προϊστάμενο του Τμήματος Ιθαγένειας ή Πολιτογράφησης της

αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος,

γ. μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή επιστήμονα που έχει προσληφθεί σύμφωνα

με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος, που εδρεύει μέσα στα όρια της οικείας Διεύθυνσης

Ιθαγένειας ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείμενο

της γλωσσολογίας, επιστημών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιολογίας,

πολιτικής επιστήμης, φιλολογίας ή συγγενών κλάδων κοινωνικών ή

ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο υποδεικνύε

40

αναπληρωτές του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου ΑΕΙ,

ως μέλος

δ. στέλεχος μίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τους αναπληρωτές του από

τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς

Διευθυντές Εκπαίδευσης, ως μέλος,

ε. μέλος που υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές του από την Εθνική

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό

λειτουργίας της».

 1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται με απόφαση του

Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας και λειτουργούν στην έδρα της

αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση

ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της

Επιτροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και

υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ο

οποίος ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή

του. Αν πρόεδρος ή τακτικό μέλος των επιτροπών της παρ. 2 ελλείπει

για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο πρώτος

κατά σειρά αναπληρωτής του».

Άρθρο 39

Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην

Σοβιετικής Ένωσης

 1. Στο άρθρο 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με

το ν. 3284/2004, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του

ΠΔ 92/2006 (Α΄95) και η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.3α άρθρου 40

του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Οι παρ. 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:

41

«1. Ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης και κατοικούν σε αυτές μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική

ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπιστωθεί η

ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης,

ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 διαδικασία».

 1. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν

εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα και διαμένουν σε αυτή, εφόσον είναι

ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει

των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, μπορούν να αποκτήσουν την

ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η σχετική

αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του

τόπου διαμονής τους. Μαζί με την αίτηση προσκομίζεται οποιοδήποτε

στοιχείο μπορεί να συνεκτιμηθεί για τη διαπίστωση της ιδιότητάς τους

ως ομογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι

προϋποθέσεις των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και ο

αιτών να μην τελεί υπό απέλαση. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια

Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία γνωμοδοτεί για: α. την ιδιότητα

του αιτούντος ως ομογενούς, β. τη συνδρομή στο πρόσωπο του

αιτούντος των προϋποθέσεων της παρ. 3.

 1. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να

συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων ομογενών από χώρες της

πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα δικαιολογητικά που

πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται».

β) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρμόζονται και για την πολιτογράφηση του

παρόντος άρθρου».

γ) Στην παρ. 5 οι λέξεις «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Εσωτερικών».

δ) Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

42

«6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του

παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα καταργείται».

 1. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης

ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που

έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές των

διαδόχων της Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί

στις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί στις

αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλά δεν έχει γνωμοδοτήσει η ειδική

επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,

ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την

τροποποίησή της με την παρ.1 του παρόντος, παραπέμπονται στην

Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και

εξετάζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίς να ζητηθεί δήλωση

πολιτογράφησης.

 1. Για εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης

ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις

οποίες έχει γνωμοδοτήσει η ειδική επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 15

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παρ.1 του

παρόντος, και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από

τον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας.

Άρθρο 40

Διαδικασία καθορισμού ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού ιθαγένειας

 1. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωση (καθορισμό) της ελληνικής ιθαγένειας

αυτού του ιδίου, ή προσώπου που απεβίωσε για τον καθορισμό της

ιθαγένειας του οποίου ο αιτών έχει έννομο συμφέρον, υποβάλλει

43

σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που

καθορίζεται από την τελευταία δημοτολογική ή άλλη εγγραφή που

προσκομίζεται, διαφορετικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση του τόπου

κατοικίας του. Εφόσον ο αιτών έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, η

νομιμότητα της παραμονής του δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής

της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον έλληνα πρόξενο

του τόπου διαμονής του αιτούντος. Ο πρόξενος, αφού διεξάγει σχετική

έρευνα, ιδίως στα προξενικά μητρώα, διαβιβάζει άμεσα την αίτηση

στην ανωτέρω αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.

 1. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν

στους λόγους κτήσης ιθαγένειας τους οποίους επικαλείται ο αιτών.

Ληξιαρχικά ή δημοτολογικά γεγονότα γίνονται δεκτά ως βάση

διαπίστωσης (καθορισμού) της ελληνικής ιθαγένειας ακόμη και αν

προκύπτουν από καταργηθέντα δημοτολόγια ή στρατολογικά μητρώα.

Έμμεση μνεία ληξιαρχικών ή δημοτολογικών γεγονότων σε άλλες

ληξιαρχικές ή δημοτολογικές εγγραφές, σε εγγραφές κτήσης ιθαγένειας,

σε προξενικά μητρώα ή άλλα δημόσια μητρώα και έγγραφα γίνονται

καταρχήν δεκτά ως βάση καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας, εκτός

αν η ακρίβεια της σχετικής μνείας αμφισβητηθεί αιτιολογημένα.

 1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση εξετάζει αν πληρούνται οι ουσιαστικές

προϋποθέσεις διαπίστωσης (καθορισμού) ιθαγένειας σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος ή του διεθνούς δικαίου, είτε με προϊσχύσασες

διατάξεις εσωτερικού δικαίου ή διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, και

προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής ή απορριπτικής

πράξης.

 1. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κατά την παρ. 3, ο

ενδιαφερόμενος διατηρεί τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του

Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση

για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσμία

εξέτασης της προσφυγής αναστέλλεται έως τη γνωμοδότηση του

Συμβουλίου Ιθαγενείας και την υπογραφή των πρακτικών. Σε κάθε

περίπτωση, η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.

44

 1. Με την απόφαση διαπίστωσης (καθορισμού) ιθαγένειας ορίζεται και ο

δήμος, στο δημοτολόγιο του οποίου εγγράφεται ο δικαιούχος εφόσον

δεν διαμένει στην Ελλάδα.

 1. Με την ανωτέρω διαδικασία εξετάζονται και αιτήσεις ήδη

δημοτολογημένων προσώπων, τα οποία αιτούνται την αλλαγή της

νομικής βάσης κτήσης της ελληνικής τους ιθαγένειας».

Άρθρο 41

Διαδικασία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004

προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής:

«Διαδικασία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας

 1. Κάθε δημόσια υπηρεσία που αμφισβητεί αιτιολογημένα την ελληνική

ιθαγένεια προσώπου παρά την ύπαρξη δημοτολογικής εγγραφής ή

εγγραφής στα μητρώα αρρένων υποβάλλει υποχρεωτικά αίτημα

επίλυσης της αμφισβήτησης στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός

Εσωτερικών αποφαίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του

Συμβουλίου Ιθαγένειας. Το ερώτημα κοινοποιείται και στο πρόσωπο

του οποίου αμφισβητείται η ιθαγένεια, το οποίο μπορεί να καταθέσει τις

απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε τριάντα (30)

ημέρες από την κοινοποίηση. Εφόσον υπάρχει εγγραφή σε

δημοτολόγιο ή μητρώο αρρένων, ο Υπουργός Εσωτερικών οφείλει να

αποφανθεί μέσα σε εννέα (9) μήνες από την υποβολή του αιτήματος,

διαφορετικά η αμφισβήτηση θεωρείται ότι έχει αρθεί υπέρ της ελληνικής

ιθαγένειας του ενδιαφερομένου.

 1. Η απόφαση της παρ. 1 κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η

απόφαση διαπιστώνει την ανυπαρξία ή απώλεια της ελληνικής

ιθαγένειας προσώπου που διέθετε δημοτολογική εγγραφή

δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Το πρόσωπο του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αμφισβητείται θεωρείται

ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια και κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να

45

τον θεωρεί έλληνα πολίτη, μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω

διαδικασίας.

 1. Η διαγραφή από τα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια λόγω ατελούς

εγγραφής και η κήρυξη ενός προσώπου ως ανυπάρκτου δεν επιφέρει

αναδρομική απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας».

Άρθρο 42

Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 9.β’. του άρθρου 142 του ν. 4251/2014

(Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η

δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο

9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας. Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα

με το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και δημοσιεύεται μέσα σε

ένα (1) έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη

δικαιολογητικά».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως

εξής:

«2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα,

διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου

Εσωτερικών, που χειρίζονται θέματα ιθαγένειας και των υπηρεσιών

που υποστηρίζουν τις μονάδες ιθαγένειας του Υπουργείου

Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό

του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και μπορεί να

διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη

σχετικών αναγκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών και

περιλαμβάνουν, ιδίως, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των

πληροφοριακών συστημάτων, επιμορφωτικά σεμινάρια του

46

προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, εποχιακό

προσωπικό ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

3812/2009 και της κείμενης νομοθεσίας».

Άρθρο 43

Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κεντρική Διεύθυνση

Ιθαγένειας».

 1. Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο το

σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την κτήση,

αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,

των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου

Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες

υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής

νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας.

Παρακολουθεί την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω

υπηρεσίες με τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού

Γραμματέα Ιθαγένειας, δειγματοληπτικού ελέγχου αναφορικά με την

εξακρίβωση της νομιμότητας εξέτασης των υποθέσεων αυτών και τη

διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τις

διοικητικές πράξεις που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας.

β. Τμήμα Πολιτογράφησης.

γ. Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης.

δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

47

 1. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Κεντρική

Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως εξής:

α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για:

αα. τα θέματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης,

ανάκτησης της ελληνικής ιθαγενείας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων

αμφισβητούμενης ιθαγένειας, αβ. τον έλεγχο της συνδρομής των

νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης

της ελληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες

πολίτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4018/2011,

όπως ισχύει, αγ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νομοθεσίας που διέπει την

κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος, αδ. το

διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος, αε. τη διοικητική

υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, αστ. τη

διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της

συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των

διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης είναι αρμόδιο για:

βα. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την

πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών των οποίων οι αιτήσεις

εκκρεμούν σε αυτό κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, καθώς

και των ομογενών που διαμένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλλει

το αίτημα τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου, ββ. την επεξεργασία και

την εισήγηση για τους φακέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο

Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, βγ. τη

μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της

νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς κάθε

κατηγορίας της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της

πολιτογράφησης, βδ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών

υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του

Τμήματος, βε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των

48

Επιτροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική

Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συμβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις

αρμοδιότητας του, βστ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη

διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την

έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

γ. Το Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:

γα. χειρισμό θεμάτων οργάνωσης, ομογενοποίησης και απλούστευσης

των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Περιφερειακές

Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει

τα θέματα ιθαγένειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες

οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, γβ. την

εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη

μείωση των διοικητικών βαρών αναφορικά με τις διαδικασίες

ιθαγένειας, γγ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών

δεδομένων σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού,

γδ. την παροχή τεκμηρίωσης και την εκπόνηση αναφορών και μελετών

για θέματα ιθαγένειας, γε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των

στοιχείων που εισάγονται στο πληροφορικό σύστημα ιθαγένειας, γστ.

την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συνεργασίας με φορείς της

Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα ιθαγένειας, γζ. την

παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασμού 2310180001, την

κεντρική διαχείριση και το συντονισμό των προμηθειών σε συνεργασία

με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών.

δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο

για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας,

την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου

φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και

διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της

υπογραφής, την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των

συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, τη μέριμνα για τη λειτουργία του

τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και τη μέριμνα για τη

συντήρηση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος

49

Ιθαγένειας σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρμόδιο τμήμα του

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

 1. Η αναφερόμενη ως «Διεύθυνση Ιθαγένειας», στην παρ. 7 του άρθρου

37 και στην παρ. 15 του άρθρου 38 του π.δ. 141/2017 μετονομάζεται

σε Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας».

Άρθρο 44

Τροποποίηση σύνθεσης επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής

Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4332/2015 (Α΄76) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαμελής επιτροπή για τη

σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία αποτελείται από:

α) τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,

ως πρόεδρο,

β) το νομικό σύμβουλο του οικείου Υπουργείου,

γ) έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή με ειδικότητα

στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,

δ) έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή με ειδικότητα

στο δημόσιο δίκαιο,

ε) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,

στ) τον προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου

Εσωτερικών,

ζ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη,

η) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα

του Ανθρώπου,

50

θ) έναν προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου

Εσωτερικών,

ι) δύο μέλη επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε συναφές επιστημονικό

αντικείμενο, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως μέλη.

Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη της γραμματείας της

ορίζονται δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Διεύθυνσης

Ιθαγένειας».

Άρθρο 45

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 8 του ν. 3200/1955

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α` 97) περί προσφυγής, όπου

αυτή προβλέπεται, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αποφάσεις των

Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 46

Καθορισμός ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία

στην Ελλάδα

 1. Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία

στην Ελλάδα για το οποίο έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης

και δεν είναι εγγεγραμμένο σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας λόγω μη

δημοτολόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύναται να

αιτηθεί την κτήση της ελληνικής του ιθαγένειας ως ανιθαγενής

γεννημένος στο ελληνικό έδαφος κατά το άρθρο 1 του Κώδικα

Ελληνικής Ιθαγένειας με την ακόλουθη διαδικασία:

Υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ιθαγένειας της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της μόνιμης ή της κοινής

συνήθους διαμονής του στην οποία και δηλώνει την ιστορική διαδρομή

του ιδίου και της οικογένειάς του, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη

51

γέννησης του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο

υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά να είναι ληξιαρχικές

πράξεις ή δημοτολογικές εγγραφές συγγενών του μέχρι 2ου βαθμού και

έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπο

του.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις

εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξη από τον προϊστάμενο της

αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20)

ημερών.

 1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως

ανιθαγενούς Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα, ο φάκελος

του αιτούντος παραπέμπεται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών

από την υποβολή της αίτησης στην Περιφερειακή Επιτροπή

καθορισμού ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά.

Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη

εμφάνιση ενώπιόν της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το

αν ο αιτών ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα.

Πριν τη παραπομπή του φακέλου στην Επιτροπή της παρ. 2 η

υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές

με τον αιτούντα ή τους συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε

από τον Δήμο μόνιμης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλλους

κρατικούς φορείς με κάθε πρόσφορο μέσο.

Εντός δέκα (10) ημερών από την εισήγηση της Επιτροπής εκδίδεται

αναλυτικά αιτιολογημένη απόφαση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας

Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει τη διοικητική πράξη περί εγγραφής

του αιτούντος σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του Δήμου

διαμονής του.

Ως Δήμος δημοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δήμος της μόνιμης ή της

κοινής συνήθους διαμονής του αιτούντα. Στην εν λόγω διαδικασία δεν

52

αποκλείεται να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δημοτολογική

μερίδα προσώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.

 1. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής καθορισμού ιθαγένειας ανιθαγενών

Ρομά της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης

της απόφασης απόρριψης.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή καθορισμού

ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ρομά. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: 1. τον

Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας ως πρόεδρο, 2. τον

Προϊστάμενο Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής

Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, 3. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Αστικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του

Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος 4. ένα στέλεχος της Ειδικής

Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέλος 5. μέλος

που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ σύμφωνα με τον κανονισμό

λειτουργίας της, ως μέλος. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής

ασκεί υπάλληλος του Τμήματος καθορισμού ιθαγένειας της Κεντρικής

Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της Ειδικής

Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους

οριζόμενους αναπληρωτές τους.

Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτροπή μπορεί να καλεί

να συμμετάσχει εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα

ψήφου. Ως εμπειρογνώμονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα

πρόσωπα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε φορά

ανακύπτον σχετικό ζήτημα ή ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα να

διασαφηνιστούν προκειμένου να διαμορφώσει κρίση η Επιτροπή.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας εκδίδει θετική ή

απορριπτική απόφαση καθορισμού ιθαγένειας κατόπιν σχετικής

εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής

53

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης,

ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή των αντιρρήσεων.

 1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισμού ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά

συγκροτούνται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το

έργο τους ασκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου 12

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.

3284/2004.

 1. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

πραγματοποιεί διαρκή δειγματοληπτικό έλεγχο, ακόμη και με

αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών της, ώστε να αποφεύγονται

αμφισβητήσεις και αμφιβολίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών

ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

Άρθρο 47

Καταργούμενες διατάξεις

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών

Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26) και η παρ. 4 του άρθρου 12 του

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄143) καταργούνται.

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄217), καταργείται.
 2. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄

138), καταργείται.

Άρθρο 48

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

54

Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

(Α΄ 131) όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν.

4351/2015 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιστημονικής και Οργανωτικής

Επιτροπής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων

της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων

χωρών, για αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο και για αλλοδαπούς που

αιτούνται ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.»

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

Οι διατάξεις του μέρους δεύτερου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 παρ. 3 και 39 που

ισχύουν από τις 15-4-2019. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης κατά την

έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξετάζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο

του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, 18 ΑΡΘΡΑ, ΥΠΥΟΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!