Yπ. Εργασίας: Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών (εγκύκλιος)

Διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα: Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2, κοινοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Επισημαίνεται ότι:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η διευκρίνιση των όρων υλοποίησης των:

α) προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας (υ.α. 39278/1823/2018 (Β’ 3001) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),

β) προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ (υ.α. 131784/20.10.2003 (Β’1624)) και

γ) προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις αφαίρεσης-κατεδάφισης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών (υ.α. 15616/398/31.8.2010 (Β’1340), υ.α. 9698/456/10.4.2014 (Β’894)), μετά την αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2 (κ.υ.α. Α1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 (Β’ 783), Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β’1293) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5-5-2020 (Β’ 1699), λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΑΥ και τους ειδικούς όρους λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΑΒΜ), όπως αυτοί περιγράφονται στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. K1/55596/13.05.2020 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αιά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ SARS COV-2

Πέραν των διατάξεων που προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ως άνω αναφερόμενα προγράμματα, λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά οι εξής τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. K1/55596/13.05.2020 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αιά Βίου Μάθησης, και δη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων:

1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών.

2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας μας (8.5.2020) η αναστολή υλοποίησης προγραμμάτων λήγει στις 17.5.2020. Με την παρούσα εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία προς όφελος των εκπαιδευομένων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Προγράμματα που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 8454/318/17.02.2020 απόφαση της υπηρεσίας μας και δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας της αναστολής:

Τα προγράμματα δύνανται να υλοποιηθούν σε νέες ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη πέραν της σχετικής νομοθεσίας επιπλέον και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου, υποβάλλοντας επικαιροποιημένα στοιχεία, συμπληρωματικά των υποβληθέντων με την αρχική αίτηση του προγράμματος, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα επικαιροποιημένα στοιχεία υποβάλλονται από τις 18/5/2020 και τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, ώστε να είναι δυνατόν να επαληθευτεί από την αρμόδια υπηρεσία η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις. Η αναφερόμενη προθεσμία αντιστοιχεί στην ημερομηνία αποστολής του email και δεν περιλαμβάνει την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr με email στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής κατάθεσης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα επικαιροποιημένα στοιχεία περιλαμβάνουν:

– Επικαιροποιημένο Έντυπο Α σε μορφή Access και σε μορφή pdf (με υπογραφή και σφραγίδα).

– Επικαιροποιημένο Έντυπο Δ (αρχείο excel) με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου. Το νέο έντυπο Δ θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά εκπαιδευόμενους που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο όπως αυτός εγκρίθηκε και όχι νέους εκπαιδευόμενους.

– Επικαιροποιημένα Έντυπα Γ1 ή/και Γ2 για τους εκπαιδευτές και τους αναπληρωτές τους.

Ειδικά το επικαιροποιημένο Έντυπο Α σε μορφή pdf, με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, αποστέλλεται πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Για όσα προγράμματα δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία επικαιροποίησης θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκαν.

2. Προγράμματα που έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία μας, μέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, και για τα οποία δεν υφίσταται εγκριτική απόφαση:

Τα συγκεκριμένα προγράμματα πρόκειται να απορριφθούν λόγω μη συμμόρφωσης τους με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.

3. Νέα προγράμματα προς έγκριση

Ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου Α, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την παρούσα εγκύκλιο. Η κατάθεση των νέων προγραμμάτων ξεκινά από τις 18/5/2020.

Δ. ΙΣΧΥΣ

Η παρούσα ισχύει για όλη την διάρκεια που εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV -2.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!