Υπ. Εργασίας-Κορωνοϊός: Επίδομα 500 ευρώ σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν

Σε τρεις άξονες κινούνται τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας, ενώ ίσως και αύριο δημοσιοποιηθεί η απόφαση για την ειδική αποζημίωση της τάξεως των 500 ευρώ στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν την λειτουργία τους, με διοικητική απόφαση.

Η πρώτη κατηγορία μέτρων αφορά στην διευκόλυνση επιχειρήσεων και την οργάνωση του χρόνου εργασίας.Προβλέπεται:

– Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών καθως και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής εισφορών από επιχειρήσεις.

Η παράταση, ο χρόνος της οποίας θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις..

– Οργάνωση του χρόνου εργασίας έως και τις 10 Απριλίου (με ανοιχτό ενδεχόμενο παράτασης):
1. Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση.

2. Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει την εφαρμογή τηλεργασίας.

Η δεύτερη κατηγορία μέτρων αφορά στην ειδική άδειeς των εργαζομένων, έως και τις 10 Απριλίου (με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης):

1α) Οι γονείς εργαζόμενοι, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον τα παιδιά:
αα) είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
αβ) φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
αγ) φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών γι αυτή την κατηγορία.

Ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μιας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.

Δικαιούχοι ανά κατηγορία

α)Η άδεια μπορεί να ληφθεί , εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο , απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να μπορεί εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα λάβει την άδεια ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά σε προνοιακά επιδόματα και δομές πρόνοιας. Προβλέπεται:
– Αναβολή έως τις 31 Μαρτίου των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α και παράταση ισχύος κατά τρεις μήνες συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας.

Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ΄ αυτούς αχρεωστήτως, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς,

  • Παράταση για έναν μήνα των εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα στέγασης

    – Αναστολή προθεσμίας για την διαδικασία χορήγησης επιδόματος γέννησης.
    Η προθεσμία τριών μηνών για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο.

  • Aναστολή της λειτουργίας προνοιακών δομών  και  λήψη αυξημένων μέτρων υγειονομικής προστασίας σε όσες συνεχίσουν να λειτουργούν.

Ειδικότερα:

– Δομές ανοιχτής φροντίδας ατόμων με αναπηρία (αναστολή λειτουργίας):

Για τους εργαζομένους γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως ηλικίας είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας, λόγω αναστολής της λειτουργίας των μονάδων αυτών, θεσμοθετείται κατόπιν έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «άδεια ειδικού σκοπού» για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι συγκεκριμένες μονάδες, έως τις 10 Απριλίου, με την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (αναστολή λειτουργίας):

    Θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για 14 μέρες, με ημερομηνία λήξης της αναστολής την 25η Μαρτίου. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι προνοιακές δομές που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (θα λειτουργούν με ειδικό καθεστώς αυξημένης υγειονομικής προστασίας): Συνιστάται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άλλως η παροχή υπηρεσιών είτε κατ’ οίκον είτε εντός των δομών, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.

– Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (θα λειτουργούν με ειδικό καθεστώς αυξημένης υγειονομικής προστασίας): Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία τους, και τον μη συνωστισμό στους χώρους αναμονής.

 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (θα λειτουργούν με ειδικό καθεστώς αυξημένης υγειονομικής προστασίας): Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., η διαμόρφωση πρωτοκόλλου για την προετοιμασία ειδικού χώρου απομόνωσης σε περίπτωση πιθανού κρούσματος, η αναστολή των επισκεπτηρίων και των ομαδικών ψυχαγωγικών/αθλητικών δραστηριοτήτων σε δομές παιδικής προστασίας για 15 μέρες, ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, καθώς και συχνή απολύμανση των εγκαταστάσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΠΙΔΟΜΑ, 500 ΕΥΡΩ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!