Προκήρυξη για προϊσταμένους στο ΣΔΟΕ

Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ εξέδωσε σήμερα η ΓΓΔΕ

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη της ΓΓΔΕ για την επιλογή των προϊσταμένων στο ΣΔΟΕ προβλέπεται ότι επιλέγονται οι υπάλληλοι που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή

β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. Διευκρινίζεται, ότι στις προϋποθέσεις επιλογής, υπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ανώτερης της προαπαιτούμενης.

Εν όψει των παραπάνω και προκειμένου να πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (συνημμένο αριθ. 1), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως το συνημμένο υπόδειγμα (συνημμένο αριθ. 2), η οποία απαραίτητα θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις τρείς (3) σελίδες.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου.

Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες από τις παραπάνω διατάξεις προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται, ότι η αίτηση του υποψηφίου δεν δεσμεύει τη Διοίκηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει την 20/10/2014 και λήγει την 24/10/2014.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΔΟΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ


Αφήστε μια απάντηση