Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 1.295 ανέργων -Σε ΦΕΚ όλες οι αλλαγές

Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν σήμερα τροποποιήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος:

Αναλυτικά:

Ο πίνακας «Δείκτες αποτελέσματος», του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς τον δείκτη CR03Y.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: «Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

Το τέταρτο εδάφιο από το τέλος της υποπαραγράφου 4.1.1. της παραγράφου 4.1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013».

Α) Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα».

Β) Η τρίτη παράγραφος της περίπτωσης 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την μη υπαγωγή της στην παρούσα δράση. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών)».

Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας,

μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».

Β) Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 7.2 του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

«α) η φορολογική ενημερότητα ή η βεβαίωση οφειλής που προσκομίζει ο δικαιούχος,

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS, οι οποίες αναζητούνται μέσω της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης,

γ) η υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,

δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Τα ανωτέρω α) έως δ) ελέγχονται και κατά την πρώτη

επιτόπια επαλήθευση.».

Γ) Το πρώτο εδάφιο της προτελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 7.3 του άρθρου 7, τροποποιείται ως εξής:

«Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου.».

Δ) Οι τρεις πρώτες υποπαράγραφοι της παρ. 7.4 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016, 1708 Β’ όπως ισχύει).

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καταβολής επιχορήγησης (ενίσχυσης), απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 -διαδικασία αντιρρήσεων της υπ’ αριθμ 126829/ ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β΄ 2784) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014».».

Α) Μετά την περίπτωση iv της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.1 του άρθρου 8 προστίθενται περιπτώσεις ν και vi ως εξής: «v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τραπεζών). vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.».

Β) Πριν από το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.1 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.».

Γ) Η παράγραφος 8.1.2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: « 8.1.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης, τυχόν τροποποιήσεις, εκτός από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου, τα οποία έχει την υποχρέωση να καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 8.1.1 του άρθρου 8 της παρούσας. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και διοικητικές.».

Δ) Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «Επίσης ζητείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2 του άρθρου 7».

Ε) Στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 προστίθενται περιπτώσεις v και vi, ως εξής: «v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τραπεζών). vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.».

ΣΤ) Το τρίτο από το τέλος εδάφιο της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 8.1.3. του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απορριπτική απόφαση η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.».

Ζ) Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ΣΤ της παραγράφου 8.1.3 του άρθρου 8 της τροποποιείται ως εξής: «Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ.».

Η) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 8.1.4 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως εξής: «Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, διενεργείται και διοικητική επαλήθευση από το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Το πόρισμα του ελέγχου πιστοποιείται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων/αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.4 του άρθρου 7.».

Θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8.1.5 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2, ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και διοικητικής επαλήθευσης – πιστοποίησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης».

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8.1.5 του άρθρου τροποποιείται ως εξής: «Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ». 6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: «Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τροποποιημένη εγκριτική απόφαση ή και τροποποιητική απόφαση ένταξης.». 7. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση και τη διενέργεια της τελικής διοικητικής επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο των όρων και δεσμεύσεων του προγράμματος και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση ολοκλήρωσης, εκδίδεται η απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόφαση ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο.». 8. Το πρώτο εδάφιο της τελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 11.2. του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: «Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 που ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημά της». 9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 απαλείφεται. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ 12694/28-06-2017 (Β΄ 2272) υπουργική απόφαση.

ΦΕΚ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΕΚ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!