Παρέμβαση Αποκεντρωμένης για τις 72 απολύσεις στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση)

Παράνομη έκρινε την αριθμ. 809/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πρόσληψη νομικού συμβούλου προκειμένου να γνωμοδοτησει για την απόλυση 72 συμβασιούχων εργαζομένων η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Συγκεκκριμένα στο σκεπτικό της απόφασης της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος επέλεξε να προσλάβει νομικό σύμβουλο για να προχωρήσει στην ερμηνεία του νόμου, αντί ως όφειλε να απευθυνθεί στο Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω της Υπηρεσίας μας, ζητώντας διευκρινίσεις και σχετικές οδηγίες αντιμετώπισης τους, καθώς στην ουσία αφορούν σε ερμηνεία νόμων σε συνδυασμό με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το ανωτέρω Υπουργείο (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/οικ.27778).

Ταυτόχρονα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση του ΦΟΔΣΑ «εμπεριέχει ελλιπή, ασαφή και αόριστη αιτιολογία, ο καθορισμός δε αμοιβής (σσ του νομικού συμβούλου) υπερβαίνουσας τα εύλογα όρια συνιστά υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Συνδέσμου για τον καθορισμό αμοιβής, ελεγκτέα στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας, η οποία προσκρούει στις αρχές της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας και της συνετούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, γεγονός που καθιστά την απόφαση ακυρωτέα».

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι

Η συγκεκριμένη απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης η οποία ακυρώνει την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αν και έχει ημερομηνία 18/12/2016, κοινοποίηθηκε σήμερα στους απολυμένους συμβασίουχους.

Οι εργαζόμενοι έσπευσαν άμεσα σήμερα να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, κ. Μιχάλη Γεράνη, στον οποίο υπογράμμισαν ότι είναι άκυρη η απόφαση για την απόλυση τους και απαίτησαν την επαναπροσληψή τους. Ωστόσο, συνάντησαν την ανένδοτη στάση του κ. Γεράνη, ο οποίος επιμένει να μην ανανεώνει τις συμβάσεις τους και θεωρεί δεδομένες τις απολύσεις τους.

Μετά από αυτό οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να επιδιώξουν συνάντηση αύριο με τον υπουργό Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρίστο Σπίρτζη κατά τη διάρκεια της επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να δικαιωθούν και να υπάρξει ανανέωση των συμβάσεων τους.

Ένας απο τους τέσσερις φορείς που επιμένουν

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους τέσσερους φορείς της Αυτοδιοίκησης που επιμένουν να μην παρατείνουν τις συμβάσεις (σ.σ. οι άλλοι είναι οι δήμοι Κορινθίων, Ανατολικής Μάνης και Κασσάνδρας). Σύμφωνα, μάλιστα με όσα δήλωσαν ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης και αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος σε πρόσφατη συνάντησή τους στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των απολυμένων συμβασιούχων του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, προανήγγειλαν ότι οι αιρετοί που δεν εφαρμόζουν το νόμο θα έχουν πειθαρχικές ευθύνες.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 809/2016 απόφασης (ορθή επανάληψη) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Απόφαση Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 72, 225, 238 και 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, β) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, γ) του N. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) “Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις”, δ)του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” και ε) του άρθρου 51 του Ν 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.

2. Την αριθμ. 182/2006 Πράξη του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3. Την Πράξη 4 της 6.2.2015 “Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας” (ΦΕΚ 24/Α/2015) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

4. Την αριθμ. 806/2016 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία
μας με το αριθμ. 12244/9.12.2016 έγγραφο του ίδιου οργάνου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 86815/12.12.2016.

5. Την αριθμ. 8/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή).

6. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 707/Β/20.3.2014 και 1786/Β/30.6.2014 διόρθωση) σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση νομικού συμβούλου στο Σύνδεσμο.

7. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 225 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν 4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν 3852/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά το άρθρο 225 ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ΠΔ 142/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 4257/14: “Ο Γενικός Γραμματέας τ η ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Διοίκ η σ η ς μ ε α π ό φ α σ ή τ ο υ δ ύ ν α τ αι ν α μ ε τ α βιβ ά ζ ει σ τ ο υ ς προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας”. Συνεπώς, η υπό κρίση απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξετάζεται αρμοδίως και εμπροθέσμως.

8. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006, σχετικά με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου: “Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο” , ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου: “Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα των Συνδέσμων” .

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 περ. Ιε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: ”… αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.” .

9. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 4ου μέρους με τίτλο “ειδικές θέσεις” του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στις οργανικές θέσεις του Συνδέσμου προβλέπεται θέση νομικού συμβούλου.

10. Με την αριθμ. 809/2016 απόφαση, η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατέληξε ομόφωνα στον ορισμό δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/ΟΙΚ.27778/27-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και με τις διατάξεις των νόμων 4429/16 και 4430/16.

11. Σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια του Παραρτήματος Ι του N. 4205/13 περίπτωση Δ – Εξωδικαστικές αμοιβές, για απασχόληση ή παροχή συμβουλών δικηγόρου η αμοιβή ανέρχεται ανά ώρα στα 80 ευρώ. Με την υπό κρίση απόφαση καθορίζεται αμοιβή 1500,00 ευρώ, προκειμένου δικηγόρος “να γνωμοδοτήσει επί των κάτωθι ζητημάτων: α) Εάν στην έννοια των συμβάσεων του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 περιλαμβάνονται όλες οι συναφείς με την καθαριότητα -υπό την ευρεία έννοια του όρου- ειδικότητες β) Εάν σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4430/2016, τίθενται χρονικοί ή άλλοι περιορισμοί στην ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, οι οποίες παρατείνονται υποχρεωτικά γ) Με ποιο τρόπο θα πρέπει να ενεργήσει η Διοίκηση του Φορέα στις περιπτώσεις συμβασιούχων, οι οποίοι θα συμπληρώσουν 24 μήνες συνεχούς απασχόλησης πριν την (νέα) καταληκτική ημερομηνία παράτασης των συμβάσεων, ήτοι την 31-12-2017, ώστε οι ενέργειές της να είναι σύμφωνες με το νόμο δ) Εάν σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της Διοίκησης του ΦΟΔΣΑ του ανώτατου ορίου που καθορίζουν τα άρθρα 5-7 του π.δ. 164/2004 τίθεται ζήτημα ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών σε βάρος των μελών της Διοίκησης και των υπηρεσιακών υπαλλήλων του ΦΟΔΣΑ”.

12. Επειδή σύμφωνα με την αριθμ. 182/06 Πράξη του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θεωρήθηκε χρηματικό ένταλμα αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατά το μέρος που ξεπερνούσε τις ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές όπως ορίζονταν στο σχετικό νόμο που ίσχυε τότε.

13. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) σχετικά με την αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων: ”1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.”. Ειδικότερα, έχει παγίως γίνει δεκτό ότι ειδική και επαρκής αιτιολογία υπάρχει όταν στο σώμα της πράξεως γίνεται αναφορά των εφαρμοζομένων κανόνων δικαίου, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, της εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράληψη της έκδοσης της πράξης (Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 174). Περαιτέρω, πλήρης ή επαρκής είναι η αιτιολογία όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της, κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσεως του διοικητικού οργάνου (ΣτΕ 4150/73, ΓνΝΣΚ 754/93). Τέλος, η αιτιολογία καθίσταται αόριστη όταν απλώς παρατίθενται διατάξεις του νόμου και αναφέρονται γενικόλογα κάποια στοιχεία του πραγματικού δίχως μνεία συγκεκριμένων περιστατικών ή άλλων δεδομένων που καταδεικνύουν μελέτη και επεξεργασία του φακέλου. Η αοριστία της αιτιολογίας δεν θεραπεύεται ακόμη και αν το διοικητικό όργανο, εκτός από τις διατάξεις που διέπουν την υπόθεση, παραθέσει και τη φρασεολογία τους, προκειμένου να καταδείξει ότι έλαβε υπόψη τις νόμιμες προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης (Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελ. 306). Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αναλύεται στο σώμα της απόφασης η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου σε αντιστοιχία με τις περιγραφόμενες στην απόφαση εργασίες στις οποίες θα προβεί ούτε υπάρχει αντιστοίχηση του ποσού που αποφασίζεται να καταβληθεί με τις νόμιμες αμοιβές που ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική υπουργική απόφαση, όπως αυτό επιβάλλεται από το άρθρο 281 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. Ειδικότερα, η καθορισθείσα αμοιβή δεν αιτιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με αποτέλεσμα το ύψος αυτής να είναι αναιτιολόγητο και να κείται εκτός εύλογων ορίων, δεδομένης της παρούσης οικονομικής συγκυρίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις γενικές αρχές του δημοσιολογιστικού δικαίου,

14. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η διοίκηση του Συνδέσμου θα μπορούσε να θέσει τα εν λόγω θέματα, για τα οποία ζητά τη γνωμοδότηση δικηγόρου, υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέσω της Υπηρεσίας μας, ζητώντας διευκρινίσεις και σχετικές οδηγίες αντιμετώπισης τους, καθώς στην ουσία αφορούν σε ερμηνεία νόμων σε συνδυασμό με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το ανωτέρω Υπουργείο (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/οικ.27778).

15. Επειδή, με τις ανωτέρω πλημμέλειες η απόφαση εμπεριέχει ελλιπή, ασαφή και αόριστη αιτιολογία, ο καθορισμός δε αμοιβής υπερβαίνουσας τα εύλογα όρια συνιστά υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Συνδέσμου για τον καθορισμό αμοιβής, ελεγκτέα στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας, η οποία προσκρούει στις αρχές της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας και της συνετούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, γεγονός που καθιστά την απόφαση ακυρωτέα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθμ. 809/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν 3852/2010 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/06 εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΑΚΥΡΗ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!