Ο διοικητής του ΓΝ Κιλκίς κατέθεσε έφεση κατά επιδόµατος που καταβάλλεται στους προϊσταμένους

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ την απόφαση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το ύψος του επιδόματος θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους προϊσταμένους.

Ειδικότερα:

Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τις διατάξεις του Νόµου 4354/2015 περί του νέου ενιαίου µισθολογίου, καθιερώθηκε για πρώτη φορά µια εντελώς άδικη και δυσµενής διάκριση σε βάρος των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προϊσταµένους θα καταβάλλεται επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι τµηµατάρχες του δηµόσιου τοµέα.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε άµεσα, επιδιώκοντας την κήρυξη των επίµαχων διατάξεων ως αντισυνταγµατικών και δη αντίθετων µε την αρχή της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων. Ο αγώνας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δικαιώθηκε πλήρως µε την έκδοση σχετικής απόφασης τ, που στο πλαίσιο δίκης – πιλότου (πρότυπης δίκης) έκρινε ως αντισυνταγµατικές τις άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων.

Αυτοµάτως, λοιπόν, µε την έκδοση της ως άνω απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηµατισµό της χώρας άνοιξε ο δρόµος για την έγερση αγωγών κατά των δηµοσίων νοσοκοµείων από τους νοσηλευτές – τµηµατάρχες µε αντικείµενο την αναδροµική και έντοκη καταβολή της µηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ.

Όπως ήταν, δε, αναµενόµενο, όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας, που δηµοσιεύονται επί των αντίστοιχων αγωγών των προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων, έχουν θετική έκβαση, δοθέντος ότι το κρίσιµο νοµικό ζήτηµα και δη αυτό της συνταγµατικότητας των ρυθµίσεων του άρθρου 16 του Νόµου 4354/2015 έχει ήδη λυθεί κατά τρόπο δεσµευτικό από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας και µάλιστα στο πλαίσιο πρότυπης δίκης.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και µε την αγωγή των προϊσταµένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝ Κιλκίς, η οποία έγινε δεκτή µε την υπ’αριθµ. 4688/2020 Απόφαση του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Και η εν λόγω δικαστική απόφαση προφανώς στηρίζεται, κάνει µνεία και επικαλείται την επίµαχη απόφαση της Ολοµελείας του ΣτΕ.

Παρά ταύτα, καίτοι το κρίσιµο νοµικό ζήτηµα είναι λελυµένο, µε έκπληξη πληροφορηθήκαµε, ότι ο διοικητής του ΓΝ Κιλκίς Ιωάννης Ανδρίτσος εξουσιοδότησε δικηγόρο να καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Εν προκειµένω είναι παραπάνω από προφανές, ότι η εν λόγω έφεση θα απορριφθεί, δοθέντος ότι είναι τουλάχιστον αδιανόητο για τα ελληνικά νοµολογιακά δεδοµένα ένα Διοικητικό Εφετείο να κρίνει διαφορετικά από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Κατά συνέπεια η πρωτοβουλία αυτή του διοικητή του ΓΝ Κιλκίς θα έχει ως µοναδικό αποτέλεσµα την επιβάρυνση του προϋπολογισµού του νοσοκοµείου και κατ’επέκταση του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επιπλέον τοκοφορία της απαίτησης των εναγόντων – νοσηλευτών, την επιπλέον δικαστική δαπάνη και την επιπλέον αµοιβή δικηγόρου.

Εξάλλου, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 83), «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης αποκαθιστά την αδικία σε βάρος των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων. Χαρακτηριστική αποβαίνει η οικεία αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει τα ακόλουθα: «Με την υπ’ αρ. 874/2018 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγµατική η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο µέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταµένους τµηµάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι µειωµένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαµβάνουν, σύµφωνα µε τη διάταξη της υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, οι προϊστάµενοι τµηµάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων και οι λοιποί προϊστάµενοι τµηµάτων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Η εξαίρεση των προϊσταµένων τµηµάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων δεν παρίσταται δικαιολογηµένη, ενόψει και των αναφερόµενων στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού, κατά την οποία το σύστηµα αµοιβών, που θεσπίζεται µε το νόµο αυτό υπόκειται µεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται µε τη µισθολογική εξέλιξη, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και µε την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιµάται για κάθε πρόσωπο µε ίσους όρους, σε συνάρτηση µε το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρµοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.

Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβληµένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγµα υποχρέωσης του Κράτους να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα µε τις αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, που διαπιστώνουν την αντισυνταγµατικότητα διατάξεων νόµου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οµοίως, η εξοικονόµηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων εις βάρος των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκοµείων, από την άσκηση βάσιµων αγωγών των δικαιούχων υπαλλήλων».

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Κράτος και ο νοµοθέτης συµµορφώνονται µε την απόφαση της Ολοµελείας του ΣτΕ και το ΓΝ Κιλκίς επιλέγει τον δρόµο της εφέσεως (!), άρα δεν εξοικονοµεί πόρους, ούτε αποφεύγει περιττές δικαστικές διενέξεις.

Ως εκ τούτου η άσκηση της ως άνω εφέσεως µόνον επιζήµια θα είναι για το νοσοκοµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο. Ενόψει των ανωτέρω η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προτίθεται να καταθέσει σχετική αναφορά – καταγγελία ενώπιον πάσης αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής – εισαγγελικής αρχής, προκειµένου να εξακριβωθούν οι λόγοι που υπαγόρευσαν την λήψη της συγκεκριµένης άκρως επιζήµιας απόφασης και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες σε παν εµπλεκόµενο πρόσωπο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΦΕΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!