Καταγγελία εργαζομένων: Καμία κύρωση σε Δήμους που παραβιάζουν μέτρα υγιεινής & ασφαλείας

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), στην οποία υπήρξε παρέμβαση του εκπρόσωπου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σχετικά με την χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και τα προβλήματα, που υπάρχουν στους χώρους εργασίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Στην ίδια συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ επιβεβαίωσε ότι οι εισηγήσεις του Σ.Ε.Π.Ε. από τους ελέγχους, που έχει κάνει σε διάφορους Ο.Τ.Α. για παράβαση των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένωνενώ έχουν παραπεμφθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό, σε καμία ενέργεια δεν έχει προβεί για την επιβολή των κυρώσεων, που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία.

Οπως σημειώνουν οι συνδικαλιστές σε σχετικό έγγραφο τους το οποίο έχουν αποστείλει και στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη:

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 71, παρ.8 του Ν.3850/2010 προβλέπεται:«8. Οι Διοικητικές κυρώσεις και η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.. Αντί επιβολής προστίμου, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον οικείο Υπουργό και ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, την οποία αφορά.

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτόν, δεν έχει επέλθει συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να προκύπτει από έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α..

Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Από την διάταξη αυτή, σημειώνουν, προκύπτει, ότι αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την έκθεση του Σ.Ε.Π.Ε. η παρακράτηση του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. Περαιτέρω, η εν λόγω διάταξη προβλέπει ρητώς την υποχρέωση των συναρμοδίων Υπουργείων για έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, χωρίς μέχρι σήμερα μία τέτοια κοινή Υπουργική Απόφαση να έχει εκδοθεί.
Το μοναδικό δε πράγμα, που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της προάσπισης της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας είναι η έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ:. 43726/7-6-2019 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2208/8-6-2019), με την οποία καθορίστηκαν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και τα Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, η οποία ωστόσο, χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής προστίμων για πολλούς Ο.Τ.Α. παραμένει ευχολόγιο και κενό γράμμα. Τούτο δε καθίσταται ακόμα πιο σαφές, εάν αναλογιστεί κανείς, ότι ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έχει προβεί σε ελέγχους αλλά και την εισήγηση για επιβολή των σχετικών προστίμων για την παραβίαση της ισχύουσας Νομοθεσίας, το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών σε καμία ενέργεια δεν έχει προβεί.

Κύριε Υπουργέ,

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού έχουν το θλιβερό προνόμιο να θρηνούν δεκάδες νεκρούς και να υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες εργαζόμενοι, λόγω της αδιαφορίας και ολιγωρίας, που αφορούν στην εφαρμογήτης ισχύουσας Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τόσο από τους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και από τους Ελεγκτικούς Φορείς της Πολιτείας (Υπουργείο Εσωτερικών, Εργασίας κ.λπ.).

Γι’ αυτό, σας ζητάμε ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των νεκρών εργαζομένων του κλάδου μας να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ στην παρακράτηση των σχετικών προστίμων που έχουν επιβληθεί,καθώς και στην επιβολή των σχετικών κυρώσεων.Θεωρούμε δε αυτονόητο, ότι επιβάλλεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προβεί σε ρύθμιση όλων των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 71, παρ.8 του Ν.3850/2010, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό και συνεκτικό πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται η αίσθηση ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ανέχεται όλες αυτές τις παραβιάσεις της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και το σύστημα αποθρασύνεται με συνέπεια, με μαθηματική ακρίβεια την αύξηση των θυμάτων.

Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Είναι η ώρα να μπει ένα τέλος στη συνεχή εγκληματική αδιαφορία πολιτείας και αιρετών ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να νιώθουμε ασφάλεια και προστασία στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΑΠ, ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]