Δυτ. Πειραιάς: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ανέργους

Στις 23 Νοεμβρίου και μετά από τρεις συνεχόμενες παρατάσεις (25 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου), προκειμένου να συμπληρωθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση, ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για το έργο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Το έργο απευθύνεται σε κατοίκους των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού Ή Νίκαιας και αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της ανεργίας,  και την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα  η ενίσχυση της απασχόλησης θα επιτευχθεί μέσω της σύστασης 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που περιγράφονται ακολούθως:

Κοιν.Σ.Επ. δημιουργίας, συντήρησης και προστασίας χώρων πρασίνου με παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Τη δημιουργία και συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • Τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την πυροπροστασία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • Τη φύλαξη, ανάδειξη και προστασία χώρων φυσικού κάλλους

Κοιν.Σ.Επ. οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας με παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Την οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Την οργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

 

Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό που διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική δραστηριότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

Το κεφάλαιο της Κοιν.Σ.Επ. διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. κατέχουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτή με μία ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε αυτούς.

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

 

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.

Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνεται και το καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται και ηλεκτρονικά.

Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο χορηγείται και ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες για την καταχώρηση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρησης και των δικαιολογητικών, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών που αυτός υποβάλλει.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο.

Τα κέρδη δεν διανέμονται στα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της, το οποίο διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της .

Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους Ευάλωτων Ομάδων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α 151), όπως ισχύει (το οποίο είναι 10%).

Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ. που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από:

 • το κεφάλαιο της επιχείρησης,
 • δωρεές τρίτων,
 • έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της
 • έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της,
 • επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια και κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.
 • Έσοδα Προγραμματικών Συμβάσεων με συμβαλλόμενους τις Κοιν.Σ.Επ. και αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων.

Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας,  καθώς επίσης, από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τον Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011).

Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.  Τέλος, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους.

Το έργο προβλέπει μία σειρά δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων τόσο σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της στήριξης στη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αντιπλοιάρχου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4618585, Fax: 210 4619565, Ε-mail: [email protected]

www.oikoprostasia-topeko.gr

Σχετικά

Δυτ. Πειραιάς: Έως 25/10 οι αιτήσεις για κατάρτιση ανέργων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!