Δήμος Βόλου: 1 θέση εργασίας

Ο Δήμαρχος Βόλου ανακοινώνει την επανάληψη της διαδικασίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών:

Ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων ΔΕ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά :
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν
έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού , το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «9 5 » δίπλα στην κατηγορία Γ’.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων
των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου
www. dimosvolos. gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 6/5/2015 και λήγει την 7/5/2015.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση